rezydualnymi

Encyklopedia PWN

złoża wietrzeniowe powstałe w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia chemicznego skał w pozostających na ich powierzchni zwietrzelinach;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
eluwium
[łac. eluvium ‘zalanie’],
residuum zwietrzelinowe,
geol. nierozpuszczalna, odporna na działanie czynników chem. część zwietrzeliny, pozostająca na miejscu wietrzenia skały macierzystej, z której reszta składników została rozpuszczona i wypłukana przez wody;
skała osadowa składająca się głównie z iłu z domieszką mułu, piasku i żwiru;
spirometr
[łac.-gr.],
med. przyrząd pomiarowy do wyznaczania objętości oddechowych płuc (objętości oddechowej, zapasowej objętości wdechowej, zapasowej objętości wydechowej, z wyjątkiem objętości rezydualnej) lub prędkości przepływu gazu oddechowego podczas czynności oddechowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia