rewizja

Encyklopedia PWN

rewizja
[łac.],
metodol. poddanie krytyce obowiązujących dotychczas założeń, istniejącego stanu rzeczy; ponowne zbadanie, rozpatrzenie (teorii, aktualnego stanu nauki, poglądów itp.) w celu wniesienia zmian i uzupełnień.
rewizja
[łac.],
potoczna nazwa przeszukania, czyli stosowanej w postępowaniu karnym czynności zmierzającej do znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie sądowe w danej sprawie;
zwykły środek odwoławczy zmierzający do zmiany lub uchylenia nieprawomocnego wyroku sądu przez sąd wyższej instancji;
leśn. zespół czynności obejmujący analizę wykonania planu oraz opracowanie nowego planu urządzenia lasu dla określonej jednostki administracyjnej.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
apelacja
[łac. appellatio ‘odwołanie się’],
środek odwoławczy od wyroku sądu I instancji.
auditing
[ọ:dıtıŋ; ang.],
ekon. system rewizji gospodarczej i doradztwa ekonomicznego, realizowany przez wyspecjalizowanych ekspertów, zwanych audytorami;
ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
W Londynie w XIX w. i XX w. odbyło się wiele konferencji imperialnych i międzynar.;
rewizjonizm
[łac.],
kierunek w socjalizmie wyrosły z rewizji podstawowych założeń filozoficznych i doktrynalnych marksizmu.
rewizjonizm
[łac.],
kierunek w polityce zagr. państwa zmierzający do zmiany, niekorzystnych wg niego, postanowień zawartego traktatu pokojowego;
sprawa wschodnia, kwestia wschodnia,
umowna nazwa sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII do pocz. XX w. rozpadem Turcji (imperium wielonar.) i walką Austrii (później Austro-Węgier), Wielkiej Brytanii, Prus (od 1871 Niemiec), Rosji i Francji o podział jej ziem, przede wszystkim posiadłości europejskich.
Adenauer Konrad Wymowa, ur. 5 I 1876, Kolonia, zm. 19 IV 1967, Rhöndorf k. Bonn,
niemiecki mąż stanu, polityk RFN, jeden z twórców procesu jednoczenia Europy.
aktorstwo
[łac. actor ‘wykonawca’, ‘osoba działająca’],
sztuka polegająca na odgrywaniu ról w teatrze i filmie.
Angell
[ẹındżəl]
Sir Norman, ur. 26 XII 1872, Holbeach (Anglia), zm. 7 X 1967, Croydon (tamże),
publicysta brytyjski;
Apuchtin Aleksandr L., ur. 1822, zm. 1904,
kurator warsz. okręgu szkolnego 1879–97;
awangarda
[fr. avant-garde]
lit., szt. plast., muz. nazwa ogółu wewnętrznie zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., zwłaszcza w jego drugim i trzecim 10-leciu (awangarda „klasyczna”), odznaczających się radykalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu i świadomością przyszłościową.

Słownik języka polskiego PWN

rewizja
1. «ogół czynności mających na celu znalezienie i odebranie przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa lub jakiegoś wykroczenia»
2. «ponowna ocena jakichś poglądów, teorii naukowych, aktów prawnych itp. poprzedzająca dokonanie w nich zmian; też: te zmiany»
3. «kontrola urzędowa jakiejś instytucji»
4. «odwołanie od orzeczeń sądu niższej instancji do sądu wyższej instancji; też: pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji»
5. «ostateczna korekta tekstu przed podpisaniem do druku»

• rewizyjny
rewizja nadzwyczajna «zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w danej sprawie»
rewizja osobista «obszukanie osoby podejrzanej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia