rentgenowska

Encyklopedia PWN

dział krystalografii obejmujący metody badania monokryształów i ciał polikrystalicznych wykorzystujące dyfrakcję promieni rentgenowskich na sieciach przestrzennych kryształów (dyfrakcja fal).
dział astronomii współcz. zajmujący się badaniem promieniowania rentgenowskiego ciał niebieskich.
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
gazowana lub próżniowa lampa elektronowa, służąca do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego w wyniku nadania elektronom dużej prędkości w polu elektrostatycznym, a następnie gwałtownego ich zatrzymania w tarczy anody (antykatody).
fluorescencja polegająca na emisji promieniowania rentgenowskiego;
krystal. metoda jakościowej i ilościowej analizy chem. ciał krystalicznych, przeprowadzana przy wykorzystaniu dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na sieciach przestrzennych kryształów.
zespół metod fizycznych wykorzystywanych w analizie chemicznej i do badania materii, w których wykorzystuje się oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią.
rodzaj błony fot. w postaci przezroczystych arkuszy pokrytych obustronnie emulsją światłoczułą;
zestaw rentgenowski ruchomy (na kółkach), na ogół z własnym źródłem zasilania elektr.;
urządzenie do wytwarzania i wykorzystania promieniowania rentgenowskiego;
promieniowanie rentgenowskie, promienie rentgenowskie, promienie X,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości od ok. 0,0001 nm do ok. 100 nm;
rozkład natężenia promieniowania rentgenowskiego w zależności od długości fali (lub częst.), otrzymywany za pomocą spektrometru rentgenowskiego;
urządzenie służące do rejestrowania rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów, polikryształów oraz substancji pseudokrystalicznych (np. ciekłych kryształów).
przyrząd służący do otrzymywania i analizy widma w zakresie promieniowania rentgenowskiego, w którym rejestracji widma dokonuje się za pomocą odpowiednich liczników cząstek jonizujących;
astr. obiekty astr. emitujące znaczne ilości promieniowania w zakresie rentgenowskim;
ekran luminescencyjny przetwarzający promieniowanie rentgenowskie w promieniowanie widzialne;
laser generujący spójne promieniowanie rentgenowskie;

Słownik języka polskiego PWN

krystalografia rentgenowska «dział krystalografii zajmujący się badaniami monokryształów na podstawie zjawiska dyfrakcji promieni rentgenowskich»
lampa rentgenowska «lampa elektronowa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie»
rentgenowski «dotyczący promieni Roentgena, wykonany lub uzyskany za ich pomocą»
aparat rentgenowski «aparat do prześwietlania ciał promieniami Roentgena»
promienie rentgenowskie, promienie X «promieniowanie elektromagnetyczne powstające w lampie rentgenowskiej, odznaczające się zdolnością przenikania przez ciała nieprzezroczyste»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia