reakcja

Encyklopedia PWN

reakcja
[łac.],
fiz. → siła reakcji.
reakcja
[łac.],
psychol. odpowiedź na bodziec; może być odruchowa (spontaniczna adaptacja organizmu, który odtwarza naruszoną równowagę) lub podlegająca woli (r. złożona, np. emocjonalna i wyuczona, stanowiąca konwencjonalną odpowiedź).
reakcja oksydacyjno-redukcyjna, reakcja utleniania-redukcji, reakcja redox,
reakcja, w której dochodzi do przeniesienia jednego lub więcej elektronów od atomu, jonu lub cząsteczki donora (czyli reduktora) do akceptora (czyli utleniacza);
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z wydzielaniem energii do otoczenia;
reakcja syntezy, synteza, reakcja tworzenia,
typ reakcji chemicznej.
reakcja termojądrowa, reakcja termonuklearna, fuzja jądrowa, synteza termojądrowa,
fiz. reakcja jądrowa polegająca na łączeniu się (syntezie) lekkich jąder atomowych w jądra cięższe o większej liczbie atomowej.
biochem. reakcja charakterystyczna białek;
reakcja chem. przebiegająca pod wpływem odczynnika chem., stosowana w analizie chem. do wykrywania określonego związku (jonu) w obecności innych;
reakcja chem. przebiegająca w warunkach izobaryczno-izotermicznych (pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze) z wydzielaniem ciepła do otoczenia;
reakcja chem. przebiegająca w warunkach izotermicznych z pochłanianiem energii z otoczenia;
reakcja wywołana absorpcją promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletowym, widzialnym lub podczerwonym, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez cząsteczki fotosensybilizatorów) powoduje wzbudzenie elektronowe cząsteczek substratów;
reakcja fotojądrowa, fotoefekt jądrowy,
fiz. reakcja jądrowa wywołana przez fotony promieniowania γ, np. fotoemisja neutronu, fotorozszczepienie (reakcja jądrowa);
fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;
reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
reakcja chemiczna przebiegająca z udziałem katalizatora;
reakcja ksantoproteinowa, reakcja Muldera,
reakcja stosowana do wykrywania białek, polegająca na powstawaniu związków o barwie żółtej (ksantoprotein) w wyniku działania na substancję zawierającą białko stężonym kwasem azotowym(V) i następnie stężonymi roztworami wodorotlenków litowców;
reakcja podstawiania, podstawienie,
reakcja wymiany pojedynczej, tj. reakcja chemiczna typu AB + C → AC + B, polegająca na wymianie atomów lub grup atomów między reagującymi indywiduami chemicznymi; w chemii organicznej używa się terminu substytucja.
reakcja rozkładu, reakcja analizy, analiza,
typ reakcji chemicznej.

Słownik języka polskiego PWN

reakcja
1. «działanie lub zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś»
2. «zachowanie się żywego organizmu wywołane przez jakieś bodźce»
3. «przemiana jednych substancji w inne»
4. «siła wywierana przez jedno ciało materialne na drugie ciało zgodnie z trzecią zasadą dynamiki»
5. «polityczny i ekonomiczny opór przeciw zmianom społecznym»
6. «konserwatywne ugrupowanie dążące do przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy»
reakcja egzotermiczna «reakcja, której towarzyszy wydzielanie się ciepła»
reakcja endoenergetyczna «reakcja, która przebiega z pochłanianiem energii z otoczenia»
reakcja endotermiczna «reakcja, która przebiega z pochłanianiem ciepła z otoczenia»
reakcja fotojądrowa «reakcja jądrowa wywołana przez oddziaływanie fotonu z jądrem»
reakcja instrumentalna «wyuczona reakcja ruchowa lub słowna, której celem jest osiągnięcie określonego skutku»
reakcja jądrowa «przemiana jądra atomowego wywołana przez działanie cząstek elementarnych, fotonów lub innych jąder, w wyniku której z jądra pierwotnego powstaje nowe jądro»
reakcja kompasowa «utrzymywanie przez organizm podczas ruchu postępowego pozycji pod stałym kątem w stosunku do bodźca»
reakcja łańcuchowa «reakcja chemiczna lub jądrowa, przebiegająca z dużą szybkością jako zespół następujących po sobie przemian, w których produkt reakcji poprzedniej jest substratem reakcji następnych»
reakcja nieodwracalna «reakcja przebiegająca tylko w jednym kierunku»
reakcja odwracalna «reakcja, która może przebiegać w obu kierunkach, tak aby układ i otoczenie powróciły do stanu wyjściowego»
reakcja termojądrowa, termonuklearna «reakcja jądrowa polegająca na łączeniu się lekkich jąder atomowych w jądra cięższe o większej liczbie atomowej»
zasada akcji i reakcji «trzecia zasada dynamiki Newtona»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia