reakcja łańcuchowa

Encyklopedia PWN

rodnik, dawniej wolny rodnik,
atom, cząsteczka lub jon zawierający co najmniej jeden niesparowany elektron;
rodzaj broni jądr., wykorzystuje energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U i 235U lub plutonu 239Pu.
cyklizacja
[gr. kýklos ‘koło’],
chem. reakcja chemiczna polegająca na przemianie związków organicznych o budowie łańcuchowej (związków acyklicznych) w związki o budowie pierścieniowej (związki cykliczne).
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
elektrownia jądrowa, elektrownia cieplna jądrowa,
elektrownia, w której para napędzająca turbinę pobiera ciepło wydzielane w wyniku łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich prowadzonej w reaktorze jądr.;
Hinshelwood
[hı̣nszəluud]
Sir Cyril Norman, ur. 19 VI 1897, Londyn, zm. 9 X 1967, tamże,
fizykochemik brytyjski;
Joliot-Curie
[żoljọ kürị]
Frédéric Jean Wymowa, ur. 19 III 1900, Paryż, zm. 14 VIII 1958, tamże,
mąż Irène, fr. fizyk i działacz społ. i polityczny.
Kikoin Izaak, ur. 28 III 1908, Małyje Żagory, zm. 28 XII 1984,
fizyk rosyjski;
Kurczatow Igor W., ur. 12 I 1903, Sim (obwód czelabiński), zm. 7 II 1960, Moskwa,
fizyk rosyjski;
makrocząsteczka, makromolekuła, wielka cząsteczka,
cząsteczka złożona z tysięcy, a nawet milionów atomów.
Manhattan projekt, ang. Manhattan Project,
amer. rządowy, tajny program badawczy, realizowany 1942–46, którego celem było uzyskanie energii atomowej i wykorzystanie jej do produkcji nowego typu broni;
Mullis
[mạlıs]
Kary Banks, ur. 28 XII 1944, Lenoir (stan Karolina Pn.), zm. 7 VIII 2019, Newport Beach,
amerykański biochemik, biotechnolog;
Norrish
[nọrısz]
Ronald George Wreyford, ur. 9 XI 1897, Cambridge, zm. 7 VI 1978, tamże,
chemik angielski;
Oppenheimer
[ọpənhaımər]
(Julius) Robert Wymowa, ur. 22 IV 1904, Nowy Jork, zm. 18 II 1967, Princeton,
amerykański fizyk, zwany ojcem bomby atomowej.
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
PCR, ang. Polymerase Chain Reaction,
biol. → reakcja łańcuchowa polimerazy.
mieszanina wodoru z tlenem reagująca wybuchowo pod wpływem np. ogrzania, iskry elektr., z utworzeniem pary wodnej i wydzieleniem znacznej ilości ciepła;
polimery fluorowe, fluoroplasty,
polimery łańcuchowe otrzymywane w reakcji polimeryzacji fluoroalkenów, zwłaszcza tetrafluoroetylenu, chlorotrifluoroetylenu lub ich kopolimeryzacji, np. z heksafluoropropenem oraz innymi monomerami;
fiz. rozpad promieniotwórczy jądra, polegający na podzieleniu się jądra na 2 lub więcej porównywalnych co do wielkości części (fragmentów rozszczepienia).
siarka, S, sulfur, sulphurium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16;

Słownik języka polskiego PWN

reakcja łańcuchowa «reakcja chemiczna lub jądrowa, przebiegająca z dużą szybkością jako zespół następujących po sobie przemian, w których produkt reakcji poprzedniej jest substratem reakcji następnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia