reakcja łańcuchowa

Encyklopedia PWN

reakcje rozszczepienia ciężkich jąder wywołane neutronami, reakcja jądrowa.
reakcja chem. przebiegająca jako zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian, przy czym produkt przemiany poprzedniej jest substratem jednej lub kilku przemian następnych (łańcuch reakcji);
reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction (PCR),
technika laboratoryjna biologii molekularnej pozwalająca na powielanie wybranego odcinka DNA in vitro;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
reakcja wywołana absorpcją promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletowym, widzialnym lub podczerwonym, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez cząsteczki fotosensybilizatorów) powoduje wzbudzenie elektronowe cząsteczek substratów;
chem. zespół następujących po sobie i wielokrotnie powtarzanych przemian w reakcji łańcuchowej.
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
wybuch, eksplozja,
zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zamiana na pracę mechaniczną;
Siemionow Nikołaj N., ur. 15 IV 1896, Saratów, zm. 25 IX 1986,
fizykochemik rosyjski;
energia jądrowa, energia atomowa,
część energii wiązania jąder atomowych wyzwalająca się w procesach rozszczepienia ciężkich jąder oraz łączenia się (syntezy) jąder lekkich (reakcja jądrowa)
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
fiz. materiały zawierające nuklidy, które w wyniku zderzeń z neutronami mogą ulegać rozszczepieniu z jednoczesną emisją nowych neutronów; w odpowiednich warunkach (masa krytyczna) może w nich przebiegać łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder;
telomeryzacja
[gr. télos ‘koniec’, méros ‘część’],
chem. rodnikowa lub jonowa reakcja łańcuchowa monomeru z reaktywnym związkiem chem., zw. telogenem;
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
gwałtowne wydzielenie ogromnej ilości energii w wyniku niekontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa) lub syntezy jąder pierwiastków lekkich (reakcja termojądrowa), zachodzącej w ładunku jądrowym.
Bodenstein
[bọ:dnsztain]
Max Ernst August, ur. 15 VII 1871, Magdeburg, zm. 3 IX 1942, Berlin,
chemik niemiecki;
broń jądrowa, broń nuklearna,
broń o działaniu wybuchowym polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości energii jądrowej.
Fermi Enrico, ur. 29 IX 1901, Rzym, zm. 28 XI 1954, Chicago,
fizyk teoretyk amerykański, pochodzenia włoskiego, jeden z twórców podstaw energetyki jądrowej.
fotoliza
[gr.],
dysocjacja fotochemiczna, fotodysocjacja,
proces, w którym w wyniku absorpcji kwantu światła następuje zerwanie wiązania w cząsteczce, często prowadzące do jej rozkładu na prostsze fragmenty;
fiz. masa najmniejszej ilości materiału rozszczepialnego, w której może się rozwinąć jądrowa reakcja łańcuchowa (reakcja jądrowa);

Słownik języka polskiego PWN

reakcja łańcuchowa «reakcja chemiczna lub jądrowa, przebiegająca z dużą szybkością jako zespół następujących po sobie przemian, w których produkt reakcji poprzedniej jest substratem reakcji następnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia