raportu

Encyklopedia PWN

raport
[fr.],
włók.:
raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta,
sprawozdanie z prac specjalnej komisji badającej łamanie praw człowieka w Chile przez reżim A. Pinocheta, → Rettiga raport.
sprawozdanie specjalnej komisji bryt. pod kierunkiem lorda W.R.W. Peela o sytuacji w Palestynie;
sprawozdanie z prac chilijskiej Komisji Prawdy i Pojednania, opublikowane 1991;
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy, powstały w latach 70. XX w., którego przedmiotem badań są procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w skali całego globu wraz z ich przyrodniczymi uwarunkowaniami.
sposób wzajemnego przeplatania się nitek osnowy i wątku w tkaninie;
propozycje rządu polskiego dotyczące ograniczenia, redukcji lub eliminacji sił zbrojnych i zbrojeń, rozmieszczenia oraz możliwości ich użycia w stosunkach między państwami.
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
Arctowski Henryk, nazwisko rodowe Artzt, ur. 15 VII 1871, Warszawa, zm. 21 II 1958, Waszyngton,
polski podróżnik, geofizyk i geograf, wybitny znawca krain polarnych.
Bałaszewicz Julian Aleksander, pseud. hrabia Albert Potocki, ur. 1 VII 1831, Wileńszczyzna, zm. ok. 1877,
agent i prokurator ros. policji;
Casement
[kẹısmənt]
Sir Roger David, ur. 1 IX 1864, Kingstown k. Dublina, zm. 3 VIII 1916, Londyn,
irl. dyplomata w służbie bryt. i działacz niepodległościowy;
Duport
[düpọr],
Du Port, Adrien-Jean-François, ur. 5 II 1759, Paryż, zm. 15 VIII 1798, Appenzell (Szwajcaria),
działacz polit. okresu rewolucji fr. 1789–99;
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
1970–93 forma międzyrządowej współpracy państw Wspólnot Europejskich w dziedzinie polityki zagranicznej;
instytucja finansowa EWG, utworzona IV 1973 na podstawie Raportu Wernera podczas pierwszej, zakończonej niepowodzeniem próby utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
ośrodek teoret.-polit., zał. II 1996 w Warszawie przez byłego przewodn. NSZZ „Solidarność” i prezydenta RP L. Wałęsę;

Słownik języka polskiego PWN

raport
1. «sprawozdanie z jakichś prac lub relacja o stanie czegoś»
2. «ustne lub pisemne doniesienie o czymś zwierzchnikowi lub instytucji nadrzędnej»
3. «pojedynczy motyw ornamentowy występujący w regularnych odstępach na jakiejś powierzchni»
4. «w tkactwie: najmniejsza liczba nitek osnowy i wątku, po której powtarza się porządek przeplatania nitek; w dziewiarstwie: najmniejsza liczba oczek w rządkach i kolumienkach, po której powtarza się porządek łączenia oczek»
5. «w parapsychologii: paranormalny kontakt między ludźmi»

• raportowy • raporcik
raport karny wojsk. «meldowanie się dyscyplinarne u przełożonego, który orzeka o winie podwładnego i ewentualnej karze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia