radiacyjna

Encyklopedia PWN

zastosowanie promieniowania jonizującego w celu zwalczania insektów niszczących żywność (np. wołka zbożowego, żerującego na ziarnie pszenicy, ryżu)
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku działania neutronami, cząstkami naładowanymi, fotonami;
zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
zmiana właściwości fiz. lub chem. substancji pod wpływem napromienienia promieniowaniem jonizującym;
Kroh Jerzy, ur. 28 VIII 1924, Warszawa, zm. 15 II 2016,
fizykochemik;
nauka zajmująca się chem. i fizykochemicznymi właściwościami promieniotwórczych izotopów pierwiastków, zarówno naturalnych, jak i otrzymanych w sztucznych reakcjach jądrowych;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłanianiu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który przenika (i z którym oddziałuje).
radioliza
[łac.-gr.],
przemiany chem. zachodzące w obiekcie w wyniku działania nań promieniowania lub cząstek o wysokiej energii;
cykliczny akcelerator elektronów, w którym do przyspieszania cząstek wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
biofizyka
[gr. bíos ‘życie’, łac. physica < gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < gr. phýsis ‘natura’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się fizycznymi i fizykochemicznymi podstawami procesów życiowych oraz wpływem zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy;
dawkomierz, miernik dawki, dozymetr,
przyrząd do pomiaru (lub rejestracji) dawki lub równoważnika dawki, a także mocy dawki promieniowania jonizującego.
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
meteorol. zawiesina bardzo małych (o średnicy poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy bardzo niskich temperaturach — kryształów lodu) w przyziemnej warstwie powietrza, powodująca ograniczenie widzialności (poniżej 1 km);
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
radapertyzacja, sterylizacja radiacyjna,
całkowite zniszczenie mikroflory, także form przetrwalnikowych, w hermetycznie opakowanych produktach spoż. przez zastosowanie promieniowania jonizującego.
radioterapia
[łac.-gr.],
jedna z podstawowych (oprócz chirurgii i chemioterapii) metod leczenia chorób nowotworowych, polegająca na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego do niszczenia żywych komórek.
urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
antocyjany, antocyjaniny,
barwniki roślinne gromadzone w centralnej wakuoli w komórkach kwiatów i owoców, a także w liściach narażonych na stres radiacyjny (stres u roślin);

Słownik języka polskiego PWN

aktywacja radiacyjna «proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku sztucznych reakcji jądrowych»
chemia radiacyjna «dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego»
radiacja zob. promieniowanie
• radiacyjny • radiacyjnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia