równoważnymi

Encyklopedia PWN

rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
lit. uchwytna dla odbiorcy powtarzalność odcinków tekstu równoważnych pod względem budowy;
jedno z podstawowych założeń upraszczających obliczenia wytrzymałości materiałów, dotyczące naprężeń miejscowych:
saletry
[łac. sal petrae ‘sól skalna’]:
saletry
[łac. sal petrae ‘sól skalna’],
nawozy saletrzane,
zbiorowa nazwa naturalnych i syntet. azotowych nawozów miner. zawierających azot w postaci azotanów.
sezonowanie drewna, klimatyzowanie drewna,
składowanie drewna w określonych warunkach klimatycznych (temperatura, wilgotność względna powietrza);
jednostka równoważnej dawki promieniowania jonizującego stosowana w układzie SI;
statyka
[gr. statikós ‘utrzymujący równowagę’],
dział mechaniki zajmujący się badaniem równowagi ciał materialnych znajdujących się pod działaniem sił (równowaga układu mechanicznego).
stężenie, koncentracja,
sposób określania zawartości składnika (B) w danym układzie (w danej substancji);
stosunków równoważnikowych prawo, prawo stosunków równoważnych,
jedno z praw stechiometrycznych głoszące, że pierwiastki chem. łączą się ze sobą lub zastępują w związkach chemicznych w ilościach wagowych proporcjonalnych do ich równoważników chemicznych;
jednostka pochłoniętej dawki równoważnej promieniowania jonizującego, → siwert.
zbiór przekształceń obiektów, takich jak pola fiz. czy cząstki, nie zmieniających sytuacji fiz. tych obiektów.
zdolność postrzegania losów własnych i swojej grupy jako części linearnego procesu historycznego;
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.
transkoder
[łac.],
translator, konwerter kodu,
urządzenie lub układ elektr. do przetwarzania informacji wyrażonej w dowolnym kodzie na równoważną informację przedstawioną w dowolnym innym kodzie, przy czym żaden z tych kodów (wejściowy i wyjściowy) nie jest kodem „1 z n”.
Unicode
[jụ:nıkəud; ang.],
inform. sposób kodowania znaków, równoważny z międzynarodowym standardem ISO/IEC 10646, zapewniający możliwość reprezentowania znaków we wszystkich używanych systemach pisma, zarówno alfabetycznych, jak i ideograficznych (ujednolicony zestaw znaków chińskich, japońskich i koreańskich), a także powszechnie używanych symboli muzycznych, matematycznych i piktogramów — obecnie w sumie ok. 39 tys. znaków;
unifikacja
[łac.],
ujednolicanie,
techn. działalność normalizacyjna polegająca na zastąpieniu dużej liczby produkowanych wyrobów (metod produkcji i in.) mniejszą liczbą innych wyrobów (lub metod), równoważnych im pod względem funkcjonalnym;
von Neumanna równanie
[r. fon noimana],
równanie spełniane przez macierz gęstości ρ układu kwantowego: −(/&imath.x;)(∂ρ/∂t) = [H, ρ], gdzie H jest operatorem Hamiltona układu, = h/2π, h — stała Plancka, &imath.x; =, a wyrażenie po prawej stronie oznacza komutator;
wielomian Conwaya
[w. konueja],
mat. niezmiennik równoważności węzłów, wprowadzony w latach 70. XX w. przez bryt. matematyka J.H. Conwaya;
mat. niezmiennik równoważności węzłów, wprowadzony przez V.F.R. Jonesa;
mowa zorganizowana brzmieniowo

Słownik języka polskiego PWN

równoważny «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia