równoważnymi

Encyklopedia PWN

nagroda ustanowiona 1992, przyznawana corocznie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej uczonym polskim za wybitne osiągnięcia naukowe w 4 dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych, nauk technicznych; od 2011 nauk humanistycznych i społecznych, nauka o życiu i Ziemi, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, nauk chemicznych i o materiałach ;
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
nirwana
[sanskr. nirvāṅa ‘zgaśnięcie’],
w buddyzmie cel ludzkiej egzystencji;
powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub (dopiero od 1997) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), a także norma telekomunikacyjna (oznaczana ETS) przyjęta przez ETSI (do 1997).
nostryfikacja
[łac. noster ‘nasz’, facio ‘czynię’],
naukozn. uznanie zagranicznego dyplomu, stopnia i tytułu nauk. lub zawodowego (np. lekarza, inżyniera) za równoważny z odpowiednim dyplomem, stopniem lub tytułem nauk. nadanym w Polsce;
okrąg kwintowy, koło kwintowe,
muz. poglądowy układ gam lub tonacji durowych i paralelnych molowych, przedstawiany graficznie jako okrąg lub spirala wg rosnącej liczby znaków przykluczowych;
mat. przestrzeń Hausdorffa X (przestrzeń topologiczna), której każdy punkt ma otoczenie postaci ℝn/Gx (przestrzeń orbit (mat. ) działania na ℝn grupy skończonej Gx, na ogół różnej w różnych punktach xX);
krystal. płaska piramida na ścianie kryształu, której ścianki tworzą ze ścianą kryształu bardzo mały kąt;
mat. pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równe sumie pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych;
mat. przestrzenie Banacha złożone z tych funkcji całkowalnych z p-tą potęgą, których wszystkie dystrybucyjne pochodne cząstkowe, do ustalonego rzędu włącznie, również są całkowalne z p-tą potęgą;
chem. moment miareczkowania odpowiadający takiej ilości dodanego odczynnika miareczkującego, która jest ściśle równoważna ilości substancji oznaczanej;
Rakoczy Helena, ur. 23 XII 1921, Kraków, zm. 2 IX 2014, tamże,
gimnastyczka;
mat. relacja w zbiorze A, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia (relacja);
Richter
[rı̣śtər]
Jeremias Benjamin, ur. 10 III 1762, Jelenia Góra (niem. Hirschberg), zm. 4 V 1807, Drezno,
chemik niemiecki;
fiz. stosunek ilości ciepła Q do równoważnej mu pracy W, A = Q/W;
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
parametr stosowany do wyrażania — w tonach trotylu — energii bardzo silnych wybuchów, najczęściej jądrowych, dających równoważny efekt energ.;
chem. współczynnik określający stosunek liczności (równoważnych ilości) substancji biorących udział w określonej reakcji chem., obliczany dla każdego reagenta z równania chemicznego;
Rubnera prawo, prawo izodynamii,
biochem. energia uwalniana podczas przemian sacharydów, lipidów i białek jest wykorzystywana przez organizm w jednakowym stopniu; a więc te składniki pokarmu mogą zastępować się wzajemnie, jeśli są dostarczone w ilościach energetycznie równoważnych;

Słownik języka polskiego PWN

równoważny «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia