równoważnymi

Encyklopedia PWN

miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Rawą (prawy dopływ Brynicy), w centrum GOP.
Church
[czə:rcz]
Alonzo, ur. 14 VI 1903, Waszyngton, zm. 11 VIII 1995, Hudson (stan Ohio),
amerykański matematyk i logik;
fiz. jeden ze sposobów przekazywania energii między układami makroskopowymi, pozostającymi we wzajemnym kontakcie (układ termodynamiczny). Polega na przekazywaniu energii chaotycznego ruchu cząstek w zderzeniach cząstek tworzących te układy, z czym wiąże się zmiana energii wewnętrznej układów.
Comăneci
[komənẹczi]
Nadia Wymowa, ur. 12 XI 1961, Oneşti,
gimnastyczka rumuńska;
liczba godzin, w ciągu których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy;
w naukach biologicznych nazwa jednostki masy równoważnej, masy atomowej jednostka.
definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
mat. twierdzenie opisujące własność trójwymiarowej przestrzeni rzutowej: jeśli proste łączące odpowiednie wierzchołki 2 trójkątów przecinają się w jednym punkcie (środek perspektywiczny), to proste zawierające odpowiednie boki tych trójkątów przecinają się w punktach leżących na jednej prostej (oś perspektywiczna).
Descartes
[dekạrt]
René Wymowa, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, Kartezjusz, ur. 31 III 1596, La Haye (ob. La Haye-Descartes, Turenia), zm. 11 II 1650, Sztokholm,
francuski filozof, fizyk i matematyk; jeden z najbardziej rewolucyjnych umysłów XVII w., zwany ojcem filozofii nowożytnej.
Dirac
[dırạ̈k]
Paul Adrien Maurice Wymowa, ur. 8 VIII 1902, Bristol, zm. 20 XI 1984, Tallahassee,
brytyjski fizyk teoretyk; współtwórca mechaniki kwantowej i elektrodynamiki kwantowej.
biol. termin z zakresu ewolucjonizmu, dobór naturalny.
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, Zagłębie Wałbrzyskie, Zagłębie Dolnośląskie,
zagłębie węgla kamiennego, typu limnicznego (jeziornego) w środkowych Sudetach, w Polsce i Czechach;
mat. klasa grafów niezorientowanych pojawiających się w problemach klasyfikacyjnych matematyki, fizyki, krystalografii, chemii i in. D.D. nazywa się każdy ze skończonych grafów przedstawionych na rysunku.
elektrodyka
[gr.],
kinetyka procesów elektrodowych, obejmujących procesy transportu jonów do elektrod i reakcje chem. na powierzchni elektrod, dział elektrochemii badający szybkości reakcji elektrodowych.
Eriugena Jan Szkot, Jerugena, Scottigena, Scottus, ur. 1. poł. IX w., Irlandia (zw. wówczas Scotia Maior), zm. ok. 877, Francja,
filozof i teolog.
Euklidesa postulat równoległości, aksjomat równoległości, pewnik Euklidesa,
mat. ostatni z pięciu postulatów podanych przez Euklidesa w pierwszej księdze jego Elementów; głosi on: jeśli na płaszczyźnie prosta c, przecinająca dwie inne proste a i b, tworzy z nimi kąty wewnętrzne o sumie mniejszej od 2 kątów prostych (tzn. 180°), to proste a i b przecinają się po tej samej stronie c, po której leżą te kąty;
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria); orzeka, że jeżeli a jest liczbą całkowitą niepodzielną przez liczbę pierwszą p (lub równoważnie: względnie pierwszą z p), to liczba ap − 1 − 1 jest podzielna przez p;
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
funkcja f(x), która w punkcie a, należącym do jej dziedziny, ma wartość f(a) oraz granicę i zachodzi przy tym f(a) = ;
jedno z podstawowych praw elektrostatyki;

Słownik języka polskiego PWN

równoważny «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia