różnic indywidualnych

Encyklopedia PWN

dziedzina badań psychol., zapoczątkowana przez F. Galtona, zajmująca się badaniem oraz pomiarami stałości bądź różnic między ludźmi w zakresie cech psychicznych (inteligencji, zdolności, temperamentu, osobowości).
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
Strelau Jan, ur. 30 V 1931, Gdańsk,
psycholog;
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Weber Max Wymowa, ur. 21 IV 1864, Erfurt, zm. 14 VII 1920, Monachium,
niemiecki socjolog, historyk, religioznawca, metodolog nauk społecznych.
genet. termin biologiczny oznaczający różnice istniejące między osobnikami w obrębie jednego gatunku organizmów; odnosi się zwykle do osobników tej samej płci, będących w tym samym stadium rozwojowym. Można też mówić o zmienności w szerokim sensie tego słowa, czyli o różnicach między gatunkami lub większymi jednostkami taksonomicznymi albo o różnicach pomiędzy osobnikami różnej płci lub w różnych stadiach rozwojowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia