punktowymi

Encyklopedia PWN

rodzaj grup punktowych będących zbiorami operacji symetrii możliwych w kryształach ze względu na ich budowę sieciową;
według mat. teorii grup, grupy będące zbiorami wszystkich możliwych operacji symetrii, których działanie pozostawia w spoczynku co najmniej jeden punkt układu;
genet. mutacja polegająca na zmianie pojedynczego nukleotydu;
rodzaj defektów struktury krystalicznej;
defekty struktury krystalicznej, defekty sieciowe, defekty ciał stałych,
trwałe zaburzenia charakterystycznego dla danej substancji krystalicznej okresowego rozmieszczenia przestrzennego atomów (jonów, cząsteczek).
nanostruktury
[gr.-łac.],
elektron. struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia