publiczna

Encyklopedia PWN

w pol. nazewnictwie instytucje kształcące uczniów na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, zakładane, prowadzone i utrzymywane przez ministerstwa właściwe ds. edukacji danego kraju, organy administracji państw. bądź gminnej;
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), pot. Urząd Bezpieczeństwa (UB),
urząd powołany formalnie do ochrony bezpieczeństwa państwa, faktycznie służący likwidacji wszelkich form oporu w okresie powstawania i utrwalania władzy komunist. w Polsce;
inform. sposób szyfrowania informacji stosowany wówczas, gdy nie ma możliwości bezpiecznego uzgodnienia klucza szyfrowania (kryptologia) między nadawcą a odbiorcą (np. w Internecie);
pożyczki zaciągane bądź udzielane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny), niekiedy też przez niektóre podmioty państwowe i komunalne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia