przestrzenne

Encyklopedia PWN

krystal. kombinacje makroskopowych i strukturalnych elementów symetrii oraz sieci translacyjnych (kryształu symetria) możliwe w strukturach kryształów.
urb. działalność mająca na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni;
ekol. rozmieszczenie organizmów w przestrzeni, wynikające ze sposobu wykorzystania przez organizmy przestrzeni życiowej;
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
demogr. element szerszego pojęcia mobilności (ruchliwości) społecznej; oznacza przesunięcia pozycji ludzi na skali, charakteryzującej ich cechy społeczne, takie jak przynależność do grupy społecznej, grupy zawodowej czy jednostki osiedleńczej;
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia