przekątną

Encyklopedia PWN

mat. dla wielokąta — odcinek łączący jego 2 niekolejne wierzchołki; dla wielościanu — odcinek łączący 2 wierzchołki nie leżące na tej samej ścianie.
deltoid
[gr.],
mat. czworokąt wypukły, którego osią symetrii jest jedna z jego przekątnych;
mat. macierz kwadratowa, która na przekątnej ma pewien element a danego ciała K, nad przekątną rząd złożony z jedynek (jedności ciała K), a poza tym zera.
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
mat. czworokąt o przeciwległych bokach równych i równoległych;
gammakamera, kamera gamma, kamera scyntylacyjna,
urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewn., umożliwiające także ocenę ich czynności fizjol. (lub patologii), wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów (najczęściej technet 99mTc) wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia