proporcjonalności

Encyklopedia PWN

jeden ze sposobów określania podziału mandatów w wyniku głosowania w wyborach
granica proporcjonalności, granica Hooke’a,
największa wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu materiału sprężystego, przy której obserwuje się jeszcze liniową zależność (proporcjonalność) między naprężeniem σ i odkształceniem ε;
mat. stała k będąca ilorazem 2 wielkości zmiennych x i y (y/x = k), o których mówi się, że są wprost proporcjonalne lub że zachodzi między nimi proporcjonalność prosta.
proporcjonalność wprost, proporcjonalność prosta,
mat. relacja między wielkościami: 2 wielkości zmienne a i b nazywają się (wprost) proporcjonalnymi, jeżeli ich stosunek a/b = k jest wielkością stałą (liczba k nazywa się współczynnikiem proporcjonalności);
mat. relacja między wielkościami: 2 wielkości zmienne a i b nazywa się odwrotnie proporcjonalnymi, jeżeli ich iloczyn a·b jest wielkością stałą;
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
filoz. w metafizyce termin wyrażający pluralizm bytu „złożonego” z nietożsamych realnie elementów powiązanych ze sobą relacjami (relacja); w teorii poznania poznawczy sposób ujęcia tych relacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia