proporcjonalności

Encyklopedia PWN

jeden ze sposobów określania podziału mandatów w wyniku głosowania w wyborach
granica proporcjonalności, granica Hooke’a,
największa wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu materiału sprężystego, przy której obserwuje się jeszcze liniową zależność (proporcjonalność) między naprężeniem σ i odkształceniem ε;
mat. stała k będąca ilorazem 2 wielkości zmiennych x i y (y/x = k), o których mówi się, że są wprost proporcjonalne lub że zachodzi między nimi proporcjonalność prosta.
proporcjonalność wprost, proporcjonalność prosta,
mat. relacja między wielkościami: 2 wielkości zmienne a i b nazywają się (wprost) proporcjonalnymi, jeżeli ich stosunek a/b = k jest wielkością stałą (liczba k nazywa się współczynnikiem proporcjonalności);
mat. relacja między wielkościami: 2 wielkości zmienne a i b nazywa się odwrotnie proporcjonalnymi, jeżeli ich iloczyn a·b jest wielkością stałą;
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
filoz. w metafizyce termin wyrażający pluralizm bytu „złożonego” z nietożsamych realnie elementów powiązanych ze sobą relacjami (relacja); w teorii poznania poznawczy sposób ujęcia tych relacji.
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
atraktor
[łac. attrahere ‘przyciągać’],
mat. punkt lub zbiór, który w trakcie pewnego procesu „przyciąga” punkty leżące w jego otoczeniu;
całkujący układ, obwód całkujący,
elektron. obwód prądu zmiennego, w którym napięcie wyjściowe Uwy jest proporcjonalne do całki napięcia wejściowego Uwe, czyli: , gdzie K — współczynnik proporcjonalności, t — czas;
danaida, naczynie Ponceleta,
urządzenie do pomiaru natężenia wypływu cieczy;
De Smet de Nayer
[dö smet dö najẹr]
Paul, hrabia, ur. 13 V 1843, Gandawa, zm. 10 IX 1913, Bruksela;
belgijski przemysłowiec i polityk;
embargo
[hiszp. embargar ‘zatrzymanie’],
prawo szczególny środek odwetu zaliczany do represaliów (oprócz blokady morskiej, okupacji pokojowej), ogłoszony jednostronnie przez władze jednego lub kilku państw albo też przez organizacje międzynarodowe (np. ONZ, UE) wobec innego państwa lub grupy państw łamiących normy prawa międzynarodowego.
fiz. skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo, rozchodzącego się w izotropowym, przezroczystym ośrodku umieszczonym w silnym polu magnetycznym równoległym do kierunku wiązki światła;
grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
podstawowe prawo liniowej teorii sprężystości;
astr. współczynnik proporcjonalności w prawie Hubble’a.
integrator elektroniczny, w którego działaniu wykorzystuje się zjawisko Millera;
Josephsona zjawiska
[z. dżəuzıfsona],
zjawiska występujące na słabych złączach (kontaktach) między nadprzewodnikami (nadprzewodnictwo);
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

zasada proporcjonalności «zasada rozdzielania mandatów poselskich między listy kandydatów proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na daną listę»
proporcjonalność
1. «harmonijny stosunek części składowych jakiejś całości do siebie nawzajem lub do tej całości»
2. mat. «zależność między dwiema wielkościami, w której przy powiększeniu lub pomniejszeniu wartości jednej z nich, wartość drugiej zwiększa się tyleż razy lub tyleż razy się zmniejsza»
proporcjonalność odwrotna mat. «zależność między dwiema wielkościami, w której przy powiększeniu wartości jednej z nich, wartość drugiej zmniejsza się tyleż razy, a przy jej pomniejszeniu – wartość drugiej zwiększa się tylokrotnie»
proporcjonalność prosta mat. «zależność między dwiema wielkościami, w której przy powiększeniu wartości jednej z nich, wartość drugiej zwiększa się tyleż razy, a przy jej pomniejszeniu – wartość drugiej zmniejsza się tylokrotnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia