promieniowaniem widzialnym

Encyklopedia PWN

sposób otrzymywania zdjęć fot. przez naświetlanie specjalnych materiałów fot. niewidzialnym dla oka ludzkiego promieniowaniem podczerwonym (dł. fali 750–1200 nm).
fotosfera
[gr.],
najgłębsza warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej gwiazdy;
galaktyki, w których jądrach zachodzą intensywne procesy dysypacji energii nie związane bezpośrednio z ewolucją gwiazd, a prowadzące do emisji promieniowania.
med. dział fizykoterapii wykorzystujący biol. wpływ na organizm ludzki promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 15 000 do 200 nm, obejmującego podczerwień (IR), światło widzialne i nadfiolet (UV);
fotometria
[gr.],
dział optyki fiz. zajmujący się ilościowym ujmowaniem promieniowania świetlnego (podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego) i opisem źródeł tego promieniowania za pomocą wielkości fotometrycznych;
fotorezystor
[gr.-łac.],
fotoopornik,
rezystor półprzewodnikowy, którego rezystancja zależy od strumienia padającego nań promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia