promieniowanie rezonansowe

Encyklopedia PWN

fiz. fale lub cząstki emitowane przez układ materialny; także sam proces emisji.
fotoluminescencja
[gr.-łac.],
luminescencja zachodząca w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych promieniowaniem elektromagnetycznym (zakresu widzialnego i nadfioletu).
badania (metody) dostarczające informacji o stanie materiałów oraz wykonanych z tych materiałów elementów, urządzeń, instalacji w sposób, który nie wpływa na ich przydatność użytkową.
emisja lub absorpcja kwantów promieniowania γ przez jądra atomowe tworzące sieć krystaliczną ciała stałego (czyli w stanie związanym);
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
substancje farmakologiczne wprowadzane do organizmu człowieka w celu powiększenia kontrastu obrazu struktur ciała, np. narządów (lub ich czynności) podczas badań wizualizacyjnych (diagnostyki obrazowej), zwłaszcza w rentgenodiagnostyce i MRI.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia