profilaktyczna

Encyklopedia PWN

pediatria
[gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’],
medycyna wieku rozwojowego,
dział medycyny klinicznej i teoret., zajmujący się problemami zdrowia dziecka: śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).
instytucja powołana w Polsce 1977 w celu ochrony pracujących i objęcia ich opieką profilaktyczną;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
termin wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia na określenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych.
balneoterapia
[łac. balneum ‘łaźnia’, gr. therapeía ‘leczenie’],
dział lecznictwa wykorzystujący w celach profilaktycznych i leczn. naturalne czynniki, takie jak: wody leczn., peloidy, składniki gazowe i mineralne wód, oraz klimat związany z lokalizacją uzdrowiska, czy sanatorium;
bioklimatologia
[gr. bíos ‘życie’, klíma, ˜atos ‘strefa’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się oceną klimatu danego miejsca geogr. (regionu, miejscowości) pod względem jego oddziaływania na organizm ludzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia