preferencyjne

Encyklopedia PWN

cło niższe od ogólnie stosowanego;
cło
[niem. < gr. télos ‘podatek’],
ekon. opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów;
interwencjonizm rolny, interwencjonizm państwowy w rolnictwie,
rodzaj polityki protekcyjnej państwa, której celem jest stabilizacja rynków rolnych oraz wspieranie przekształceń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich.
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
bot. długa, rurkowata wypustka ziarna pyłku, umożliwiająca dostarczenie gamet męskich w pobliże komórki jajowej;
ekon. ilościowe lub wartościowe ograniczenia w imporcie towarów (np. samochodów), jedno z narzędzi protekcjonizmu;
obligacje, które na preferencyjnej liście inwestorów zajmują niższe pozycje;
międzynar. federacja organizacji intelektualistów katol., składająca się z 2 gałęzi: studenckiej, zał. 1921 we Fryburgu (Szwajcaria), oraz akademickiej i profesjonalnej, zał. 1947 w Rzymie;
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
San José proces
[p. san hosẹ],
program pomocy ekon. Meksyku i Wenezueli dla krajów basenu M. Karaibskiego;
encyklika społ. Jana Pawła II, ogłoszona 1987 w 20-lecie encykliki Populorum progressio Pawła VI;
instytucje mające osobowość prawną, będące inwestorami społecznego czynszowego budownictwa mieszkaniowego;
utylitaryzm
[łac. utilitas ‘korzyść’, ‘pożytek’],
filoz.

Słownik języka polskiego PWN

preferencja
1. «warunki stworzone jakiejś osobie, organizacji itp., korzystniejsze niż warunki stworzone innym»
2. «przedkładanie czegoś nad coś innego, stawianie kogoś wyżej niż kogoś innego»

• preferencyjny • preferować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia