prawną

Encyklopedia PWN

Wasilkowski Jan, ur. 11 V 1898, Sławków, zm. 14 VIII 1977, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego;
Weizsäcker
[wạiczr]
Ernst von, baron, ur. 25 V 1882, Stuttgart, zm. 4 VIII 1951, Lindau,
ojciec Carla Friedricha i Richarda, dyplomata niemiecki;
weksel
[niem.],
sformalizowany dokument kredytowy występujący w 2 rodzajach: jako weksel własny i weksel trasowany.
Węgierska Akademia Nauk, węg. Magyar Tudományos Akadémia,
gł. węgierska instytucja nauk., o charakterze korporacyjnym, zał. 1825, z siedzibą w Budapeszcie;
pojęcie wywodzące się od ang. terminu multiculturalism, obejmujące 3 znaczenia: 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup rel., subkultur itp.; 2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społ. związanych z faktem w. danej populacji; 3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku w. oznacza działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych środowisk w życiu społ., polit. i kult. kraju.
Wiktor Amadeusz II, ur. 14 V 1666, Turyn, zm. 31 X 1732, Rivoli,
książę Sabaudii od 1675, król Sycylii 1713–20 i Sardynii 1720–30;
typ władzy suwerennej i uniwersalnej na danym terytorium państwowym, zdolnej do zabezpieczenia obowiązującego porządku prawnego, społecznego i ekonomicznego, spełniającej również inne wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwowe;
Włodkowic Paweł z Brudzenia, Paulus Vladimiri, ur. ok. 1370, Brudzeń nad Skrwą, zm. po 9 X 1435, Kraków,
prawnik, pisarz religijno-polityczny, dyplomata.
urzędowy organ publikacyjny i promulgacyjny wyd. przez wojewodę, zawierający akty prawa miejscowego stanowione przez sejmiki wojewódzkie, wojewodę, organy administracji niezespolonej, rady powiatu, rady gminy oraz akty premiera uchylające akty prawa miejscowego, także wyroki sądu adm. uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego;
wojna, w której dla osiągnięcia celów stosuje się wszelkie środki i metody;
tygodnik wyd. od 1990 w Warszawie, kontynuacja „Tygodnika Kulturalnego”; od 1991 „Nowy Tydzień — Wokanda”
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.
zasada prawa międzynarodowego, która ukształtowała się na przełomie XVII i XVIII w. jako zwyczajowa zasada prawna wolności morza pełnego, a zarazem zasada władztwa państwa na morzach przybrzeżnych;
dziedziczna wielka własność ziemska w średniow. Rusi, potem w W. Księstwie Litew. i W. Księstwie Moskiewskim;
Wspólnota Francuska, fr. Communauté française,
związek Francji i jej byłych kolonii (terytoriów zamorskich i państw stowarzyszonych);
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.

Słownik języka polskiego PWN

prawo
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»
5. «zasada rządząca procesami przyrodniczymi i społecznymi, stanowiąca cel badań naukowych»
6. «kierunek studiów związanych z nauką o prawie, z prawoznawstwem»

• prawny, prawniczy • prawnie • prawnik • prawniczka
akt prawny, prawodawczy, normatywny «akt organu państwa ustanawiający normy ogólne, np. ustawa, dekret, rozporządzenie»
czynność prawna «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
fakt prawny «zdarzenie lub zachowanie, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne»
fikcja prawna «uznanie przez normę prawną faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, za istniejący»
luka prawna «brak przepisów prawnych normujących określoną sytuację, potrzebnych dla rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia prawnego»
norma prawna «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów prawa»
osoba prawna «jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego»
osobowość prawna «zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań nadana przez ustawę organizatorom, władzom, stowarzyszeniom itp.»
pomoc prawna
1. «całokształt zadań adwokatury»
2. «czynności procesowe dokonywane przez sąd w sprawie, która toczy się w innej miejscowości»
3. «przeprowadzenie przez sąd lub inny organ jednego państwa czynności dotyczących postępowania toczącego się w innym państwie»
porządek prawny «całokształt przepisów prawnych obowiązujących w państwie»
przepis prawny «część aktu prawnego wyodrębniona przez prawodawcę»
radca prawny «prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, który udziela porad i opinii prawnych oraz występuje w imieniu instytucji przed sądami i organami arbitrażowymi»
skutek prawny «następstwo, które pociąga za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej»
stosunek prawny «stosunek powstający między podmiotami prawa, w związku z powstaniem określonego faktu prawnego»
środek prawny
1. «postępowanie służące do zmiany orzeczenia sądu lub władzy, np. zażalenie, apelacja, kasacja»
2. «każdy akt służący do dochodzenia praw, np. pozew, sprzeciw»
zdolność prawna «zdolność nabywania praw cywilnych oraz zaciągania zobowiązań»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia