prawną

Encyklopedia PWN

Światowa Federacja Kombatantów, fr. Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC),
pozarządowa organizacja międzynar., utworzona 1950, z siedzibą w Paryżu;
Tafta–Hartleya ustawa, właśc. Labor-Management Relations Act,
ustawa w USA regulująca działanie związków zawodowych i stosunki między pracodawcą a zatrudnionymi;
Taika
[jap., ‘wielka zmiana’],
nazwa ery w Japonii (645–650), także reformy przeprowadzone w tym okresie;
w sensie gospodarczym — miejsce handlu w skali lokalnej, w znaczeniu prawnym — instytucja wymiany towarowej;
Telepinus, Telipinus, żył w 1. poł. XV w. p.n.e.,
król Hetytów;
środek masowego komunikowania, za pomocą którego do szerokiego grona odbiorców docierają specjalnie przygotowane programy o zróżnicowanym charakterze: informacyjne, artystyczne, edukacyjne, oświatowe, sportowe, rozrywkowe, seriale filmowe, filmy fabularne, spektakle teatralne.
terminy
[łac.],
prawo okresy, z których upływem następują określone skutki prawne;
terroryzm
[łac.],
różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.
testator
[łac.],
prawo osoba, która w testamencie rozporządziła swym majątkiem;
Tokugawa
[tokugaua]
Ieyasu, początkowo Matsudaira Takechiyo, później Motoyasu, ur. 1542, Okazaki (prow. Mikawa, obecnie prefektura Aichi), zm. 1616, Sumpu (ob. Shizuoka),
wojownik japoński, shōgun, pierwszy z rodu Tokugawa.
tor wodny, farwater,
ograniczony akwen w formie prostego lub krętego pasa wody, po którym równolegle do jego osi mogą bezpiecznie poruszać się statki wodne;
Tora
[hebr., ‘nauka’, ‘pouczenie’, ‘prawo’]:
Traktat o Unii Europejskiej, ang. Treaty on European Union, potocznie traktat z Maastricht,
układ międzynarodowy zawarty między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich;
Traktat z Lizbony, traktat lizboński, właśc. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ang. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and Treaty establishing the European Community,
określany jako Traktat reformujący, umowa międzynarodowa, zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej (UE).
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
wymiana handl. łącząca przez saharyjskie szlaki handl. Czarną Afrykę (gł. Afrykę Zachodnią) z Afryką Północną, a za jej pośrednictwem z krajami basenu M. Śródziemnego; kontakty te odegrały wyjątkowo ważną rolę w rozwoju gosp., społ. i kult. Afryki Zachodniej.
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, ang. Court of Justice of the European Communities, fr. Cour de justice des Communautés européennes,
jeden z gł. organów (instytucji) Wspólnot Eur. i UE;
tutela
[łac., ‘opieka’],
w starożytnym Rzymie opieka sprawowana nad osobami, które ze względu na wiek lub płeć nie miały pełnej zdolności do czynności prawnych;
akt woli ciała kolegialnego (organu państw., samorządowego, organizacji społ., polit. lub międzynar.);
umowa, na mocy której strony w drodze wzajemnych ustępstw likwidują istniejący lub mogący powstać spór czy niepewność co do roszczeń wynikających z istniejącego między nimi stosunku prawnego;

Słownik języka polskiego PWN

prawo
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»
5. «zasada rządząca procesami przyrodniczymi i społecznymi, stanowiąca cel badań naukowych»
6. «kierunek studiów związanych z nauką o prawie, z prawoznawstwem»

• prawny, prawniczy • prawnie • prawnik • prawniczka
akt prawny, prawodawczy, normatywny «akt organu państwa ustanawiający normy ogólne, np. ustawa, dekret, rozporządzenie»
czynność prawna «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
fakt prawny «zdarzenie lub zachowanie, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne»
fikcja prawna «uznanie przez normę prawną faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, za istniejący»
luka prawna «brak przepisów prawnych normujących określoną sytuację, potrzebnych dla rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia prawnego»
norma prawna «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów prawa»
osoba prawna «jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego»
osobowość prawna «zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań nadana przez ustawę organizatorom, władzom, stowarzyszeniom itp.»
pomoc prawna
1. «całokształt zadań adwokatury»
2. «czynności procesowe dokonywane przez sąd w sprawie, która toczy się w innej miejscowości»
3. «przeprowadzenie przez sąd lub inny organ jednego państwa czynności dotyczących postępowania toczącego się w innym państwie»
porządek prawny «całokształt przepisów prawnych obowiązujących w państwie»
przepis prawny «część aktu prawnego wyodrębniona przez prawodawcę»
radca prawny «prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, który udziela porad i opinii prawnych oraz występuje w imieniu instytucji przed sądami i organami arbitrażowymi»
skutek prawny «następstwo, które pociąga za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej»
stosunek prawny «stosunek powstający między podmiotami prawa, w związku z powstaniem określonego faktu prawnego»
środek prawny
1. «postępowanie służące do zmiany orzeczenia sądu lub władzy, np. zażalenie, apelacja, kasacja»
2. «każdy akt służący do dochodzenia praw, np. pozew, sprzeciw»
zdolność prawna «zdolność nabywania praw cywilnych oraz zaciągania zobowiązań»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia