prawną

Encyklopedia PWN

Swerker I Starszy, założyciel rodu Swerkerydów, data ur. nieznana, zm. 25 XII ok. 1155, Alvastra,
król Szwecji od ok. 1130;
Sylwester I, święty, data ur. nieznana, zm. 31 XII 335, Rzym,
Rzymianin, papież od 31 I 314.
synod biskupów Kościoła wschodniego zwołany przez ces. Justyniana II, obradujący 692 w Konstantynopolu;
zespół przepisów prawnych, określona struktura organizacyjna, baza materialna oraz kadra ludzi realizujących metody oddziaływania stosowane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności.
ogół norm prawnych obowiązujących w państwie w określonym czasie;
jedna z gł. szkół prawa muzułmańskiego;
szampan
[fr.],
grupa białych win musujących (wysyconych wytworzonym podczas fermentacji dwutlenkiem węgla), produkowanych w Szampanii we Francji, dla których nazwa „szampan” jest zastrzeżona przez fr. przepisy prawne;
jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu, założytnego 1870 przez H. Cohena (który w latach 70. XIX w. napisał obszerne komentarze do 3 krytyk I. Kanta); reprezentowana również zwłaszcza przez P. Natorpa i E. Cassirera.
instytucje kształcące uczniów na poziomie podstawowym i średnim, zakładane przez osoby prawne i fizyczne.
Śliwiński Stanisław, ur. 25 IX 1887, Lwów, zm. 25 VIII 1959, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
środki prawne przysługujące stronom i in. uczestnikom postępowania przed określonym organem, zmierzające do zmiany lub uchylenia orzeczenia tego organu;
w procesie karnym czynności organów procesowych (sądu, prokuratury, policji, organu administracji), które mają na celu zmuszenie osób objętych postępowaniem karnym do dopełnienia określonych obowiązków prawnych lub do zachowania się w sposób przewidziany przez prawo;
w pol. prawie cywilnym zachowanie się dłużnika przewidziane treścią zobowiązania;
w prawie cywilnym przysporzenie majątkowe na rzecz drugiej osoby, gdy
osoba fiz. (uczestnik postępowania prawnego), stanowiąca osobowe źródło dowodowe, wezwana przez uprawniony organ państw. (sąd, prokuratora, policję, organ administracji) do złożenia zeznań w postępowaniu toczącym się przed tym organem.

Słownik języka polskiego PWN

prawo
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»
5. «zasada rządząca procesami przyrodniczymi i społecznymi, stanowiąca cel badań naukowych»
6. «kierunek studiów związanych z nauką o prawie, z prawoznawstwem»

• prawny, prawniczy • prawnie • prawnik • prawniczka
akt prawny, prawodawczy, normatywny «akt organu państwa ustanawiający normy ogólne, np. ustawa, dekret, rozporządzenie»
czynność prawna «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
fakt prawny «zdarzenie lub zachowanie, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne»
fikcja prawna «uznanie przez normę prawną faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, za istniejący»
luka prawna «brak przepisów prawnych normujących określoną sytuację, potrzebnych dla rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia prawnego»
norma prawna «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów prawa»
osoba prawna «jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego»
osobowość prawna «zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań nadana przez ustawę organizatorom, władzom, stowarzyszeniom itp.»
pomoc prawna
1. «całokształt zadań adwokatury»
2. «czynności procesowe dokonywane przez sąd w sprawie, która toczy się w innej miejscowości»
3. «przeprowadzenie przez sąd lub inny organ jednego państwa czynności dotyczących postępowania toczącego się w innym państwie»
porządek prawny «całokształt przepisów prawnych obowiązujących w państwie»
przepis prawny «część aktu prawnego wyodrębniona przez prawodawcę»
radca prawny «prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, który udziela porad i opinii prawnych oraz występuje w imieniu instytucji przed sądami i organami arbitrażowymi»
skutek prawny «następstwo, które pociąga za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej»
stosunek prawny «stosunek powstający między podmiotami prawa, w związku z powstaniem określonego faktu prawnego»
środek prawny
1. «postępowanie służące do zmiany orzeczenia sądu lub władzy, np. zażalenie, apelacja, kasacja»
2. «każdy akt służący do dochodzenia praw, np. pozew, sprzeciw»
zdolność prawna «zdolność nabywania praw cywilnych oraz zaciągania zobowiązań»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia