prawną

Encyklopedia PWN

zespół norm prawnych, łącznie regulujących określony stosunek społeczny (np. małżeństwo, warunkowe zawieszenie wykonania kary).
uprawnienie osoby trzeciej do udziału w konkretnym procesie cywilnym po jednej ze stron, gdy rozstrzygnięcie tego procesu dotyczy jej praw i obowiązków cywilno-prawnych.
dział metrologii zajmujący się ustanawianiem wymagań techn. i prawnych, które muszą spełniać narzędzia pomiarowe;
Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej, fr. Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML),
organizacja zał. 1955 przez Międzynar. Konwencję w Paryżu, z siedzibą tamże;
przejście na nabywcę danego prawa w całości (np. przeniesienie własności) lub w części (np. ustanowienie służebności) od uprawnionego zbywcy;
nakaz lub zakaz określonego zachowania się, skierowany do adresata normy prawnej;
obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób.
pogląd na prawo, jego gł. instytucje, rozwój i funkcje społ. oraz ocena obowiązującego prawa i postulaty jego ewentualnych zmian;
ogłaszanie aktów normatywnych w przeznaczonych do tego celu wydawnictwach;
osoba działająca w cudzym imieniu na podstawie przepisów ustawy lub postanowienia sądu (przedstawiciel) albo umowy (pełnomocnik).
termin oznaczający porządki prawne staroż. ludów żyjących w basenie M. Śródziemnego (gł. Greków i Rzymian) oraz państw staroż. Bliskiego Wschodu.
adwokatura
[łac. advocatus ‘przyzwany na pomoc’],
palestra,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.
prawo każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci;
nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego.

Słownik języka polskiego PWN

prawo
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»
5. «zasada rządząca procesami przyrodniczymi i społecznymi, stanowiąca cel badań naukowych»
6. «kierunek studiów związanych z nauką o prawie, z prawoznawstwem»

• prawny, prawniczy • prawnie • prawnik • prawniczka
akt prawny, prawodawczy, normatywny «akt organu państwa ustanawiający normy ogólne, np. ustawa, dekret, rozporządzenie»
czynność prawna «oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
fakt prawny «zdarzenie lub zachowanie, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne»
fikcja prawna «uznanie przez normę prawną faktu, który w rzeczywistości nie istnieje, za istniejący»
luka prawna «brak przepisów prawnych normujących określoną sytuację, potrzebnych dla rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnienia prawnego»
norma prawna «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów prawa»
osoba prawna «jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego»
osobowość prawna «zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań nadana przez ustawę organizatorom, władzom, stowarzyszeniom itp.»
pomoc prawna
1. «całokształt zadań adwokatury»
2. «czynności procesowe dokonywane przez sąd w sprawie, która toczy się w innej miejscowości»
3. «przeprowadzenie przez sąd lub inny organ jednego państwa czynności dotyczących postępowania toczącego się w innym państwie»
porządek prawny «całokształt przepisów prawnych obowiązujących w państwie»
przepis prawny «część aktu prawnego wyodrębniona przez prawodawcę»
radca prawny «prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, który udziela porad i opinii prawnych oraz występuje w imieniu instytucji przed sądami i organami arbitrażowymi»
skutek prawny «następstwo, które pociąga za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej»
stosunek prawny «stosunek powstający między podmiotami prawa, w związku z powstaniem określonego faktu prawnego»
środek prawny
1. «postępowanie służące do zmiany orzeczenia sądu lub władzy, np. zażalenie, apelacja, kasacja»
2. «każdy akt służący do dochodzenia praw, np. pozew, sprzeciw»
zdolność prawna «zdolność nabywania praw cywilnych oraz zaciągania zobowiązań»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia