pragmatyczna

Encyklopedia PWN

uchwały synodu fr. Kościoła katol. w Bourges, przyjęte następnie przez parlament (1439) i króla jako obowiązujące prawo;
edykt ogłoszony przez króla hiszp. Ferdynanda VII, dopuszczający dziedziczenie tronu w linii żeńskiej;
edykt królewski (cesarski) regulujący szczególnie ważne sprawy państwowe (np. zasadę następstwa tronu).
edykt cesarza Karola VI, wydany 19 IV 1713, ogłaszający niepodzielność posiadłości habsburskich i ich dziedziczenie także w liniach żeńskich (Karol VI nie miał męskiego potomstwa);
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
James
[dżeımz]
William Wymowa, ur. 11 I 1842, Nowy Jork, zm. 26 VIII 1910, Chocorua (stan New Hampshire),
amerykański filozof i psycholog.
psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
Ajdukiewicz Kazimierz, ur. 12 XII 1890, Tarnopol, zm. 12 IV 1963, Warszawa,
polski logik i filozof.
pragmatyczna część bibliotekoznawstwa, która formułuje zasady praktycznej działalności bibliotek oraz określa zespół umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu bibliotekarza.
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
filmoznawstwo, rzadziej filmologia,
nazwa zbioru dyscyplin, dla których przedmiotem badań jest film, wiedza o filmie.
gramatyka
[gr. téchnē grammatikḗ < grámma ‘litera’, grammatikós ‘dotyczący liter’, ‘literowy’, téchnē ‘sztuka’],
termin używany w 2 znaczeniach; może oznaczać albo sam mechanizm językowy (tj. zbiór środków formalnych), który pozwala mówiącym posługiwać się językiem, albo naukę o tym mechanizmie;
informacja
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’]:
Janata Dal United
[dźanata dal],
Zjednoczona Partia Ludowa,
indyjska partia polit., utworzona 1988;
Komunistyczna Partia Chin (KPCh), Zhongguo Gongchandang,
partia rządząca w ChRL; zał. 1921 w Szanghaju, sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
ekon. doktryna głosząca wolność gospodarowania, wywodząca się z idei leseferyzmu, także polityka gospodarcza oparta na tych zasadach.
w aspekcie pragmatycznym — nauka o metodach działalności nauk. i stosowanych w nauce procedurach badawczych;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
wojna wywołana wystąpieniem Prus, Francji, Hiszpanii i Bawarii przeciwko sukcesji w posiadłościach habsburskich Marii Teresy, córki zmarłego Karola VI (sankcja pragmatyczna 1713).

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

sankcja pragmatyczna «edykt królewski lub cesarski regulujący szczególnie ważne sprawy państwowe»
pragmatyczny
1. «oparty na przekonaniu, że podejmowane działania mają przynosić korzyść; też: działający zgodnie z takim przekonaniem»
2. «oparty na logicznym związku rzeczy, na przyczynowych związkach wydarzeń»
3. «związany z pragmatyką językoznawczą»

• pragmatycznie • pragmatyczność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia