prażyć

Encyklopedia PWN

ogrzewanie substancji stałych w wysokiej temperaturze, niższej od ich temperatury topnienia, w celu spowodowania przemian fiz. lub chem.;
cykoria palona, cykoria prażona,
namiastka kawy, susz z korzeni cykorii podróżnik (siewnej), który poddaje się kolejnemu suszeniu i prażeniu w piecach obrotowych (w temp. 165–200°C), następnie mielony i prasowany;
metoda otrzymywania tlenku glinu z krajowych glin;
cynk, Zn, zincum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 30;
kawa
[tur. < arab.],
powszechnie znana używka (w postaci naparu), uzyskiwana z nasion krzewów lub drzew z rodzaju kawowiec (Coffea) uprawianych w strefie międzyzwrotnikowej, głównie Afryki i Ameryki Południowej
kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
pasza, karma,
produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego oraz substancje uzyskiwane w wyniku procesów chem. (np. mocznik) i biol. (np. drożdże paszowe) zawierające składniki pokarmowe, służące do żywienia zwierząt;
ultramaryny
[łac.],
pigmenty mineralne będące złożonymi połączeniami glinokrzemianów sodu z siarką;
alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
związki chemiczne arsenu z tlenem;
związek nieorganiczny, sól, ciało stałe;
Bhotyjczycy, Bhotiowie,
grupa ludów azjat. zamieszkujących Bhutan (ok. 0,5 mln, lata 80. XX w.), Indie (ok. 50 tys.) oraz Nepal (ok. 100 tys.);
błękit Thénarda, glinian kobaltu(II), Co[Al2O4],
związek nieorganiczny, niebieskie kryształy;
cement
[łac. caementum ‘kamień tłuczony’],
sproszkowany mineralny materiał wiążący (spoiwo budowlane), który po wymieszaniu z wodą tworzy plastyczną mieszankę (zaczyn), mającą zdolność twardnienia w wodzie (co jest korzystne dla późniejszych własności wyrobów cementowych) i na powietrzu, dając sztuczny kamień odporny na działanie wody;
otrzymywany przez prażenie (w temperaturze ok. 1400°C) margli lub wapieni z gliną i zmielenie tak uzyskanego klinkieru portlandzkiego z dodatkiem gipsu i żużla wielkopiecowego;
Cort
[ko:rt]
Henry, ur. 1740, Lancaster, zm. 23 V 1800, Londyn,
bryt. hutnik wynalazca i przemysłowiec;
czerwień kadmowa, purpura kadmowa,
pigment nieorg. o barwie jaskrawoczerwonej, otrzymywany przez prażenie siarczku kadmu z siarką i selenem;
pigment nieorg., proszek o barwie od krwistoczerwonej do fioletowej, zawierający ponad 90% masowych tlenku żelaza(III) Fe2O3;
związek glinu z tlenem;
mit. gr. córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla Orchomenos;

Słownik języka polskiego PWN

prażyć
1. «oddziaływać na kogoś gorącem, wydzielać intensywne, dokuczliwe ciepło»
2. «strzelać intensywnie, seriami»
3. «bić, smagać»
4. «poddawać produkty żywnościowe działaniu wysokiej temperatury bez użycia tłuszczu»
5. «ogrzewać jakąś substancję, zwykle poniżej temperatury topnienia, w celu wywołania określonych przemian»
prażyć się
1. «wystawiać się na działanie silnego gorąca»
2. «o produktach żywnościowych: być poddawanym działaniu wysokiej temperatury»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia