poznawcza

Encyklopedia PWN

zbiór ogólnych przekonań dotyczących natury świata, człowieka i społeczeństwa, miejsca człowieka w świecie, sensu jego życia oraz wynikających z tego wartościowań i ideałów wyznaczających postawy życiowe ludzi i sposób ich postępowania;
akognitywizm
[gr. a- ‘nie’, łac. cognosco ‘poznaję’],
filoz. stanowisko w metaetyce głoszące, że wypowiedzi o charakterze etycznym nie mają znaczenia poznawczego lub, że ich znaczenie poznawcze jest mniej istotne od znaczenia emotywnego.
aretologia
[gr. aretḗ ‘dzielność’, ‘cnota’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz. nauka o cnotach, dział etyki;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia