poznawcza

Encyklopedia PWN

psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
Bruner Jerome Seymour, ur. 1 X 1915, Nowy Jork, zm. 5 VI 2016, tamże,
psycholog amerykański;
etnonauka
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’],
kierunek w amerykańskiej antropologii kulturowej zmierzający do opisu systemu poznawczego różnych kultur za pomocą procedur formalnych wzorowanych na lingwistyce strukturalnej;
filozofia
[gr., ‘umiłowanie mądrości’ < philéō ‘miłuję’, sophía ‘mądrość’],
najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia