pozioma

Encyklopedia PWN

termin odnoszony do wielu koncepcji wysuniętych w trakcie rozwoju nauk geologicznych, dotyczących genezy i ewolucji wielkich struktur geologicznych, takich jak kontynenty, oceany, orogeny lub baseny sedymentacyjne;
naukozn. jedna z charakterystycznych cech procesu zw. rewolucją naukowo-techniczną, dokonującego się w nauce i technice od 2. poł. XX w.
płaszczyzna frankfurcka, pozioma frankfurcka,
antropol. płaszczyzna pozioma uszno-oczodołowa uwzględniana głównie w pomiarach antropometrycznych i obserwacjach antroposkopijnych głowy lub czaszki, zatwierdzona 1884 na zjeździe antropologów we Frankfurcie n. Menem.
film
[ang.]:
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
kineskop
[gr. kínēma ‘ruch’, skopéṓ ‘patrzę’],
rodzaj obrazowej lampy elektronopromieniowej przeznaczonej do przetwarzania sygnału elektrycznego (wizyjnego) na obraz świetlny oglądany na ekranie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia