poziom

Encyklopedia PWN

geod. powierzchnia jednakowego potencjału (ekwipotencjalna) pola siły ciężkości;
fiz. wartość energii całkowitej, jaką może przyjmować dany układ kwantowy (np. atom, cząsteczka) lub układ klasyczny;
poziom morza, poziom oceanu,
wolna powierzchnia oceanów i mórz, tj. powierzchnia prostopadła w każdym punkcie do kierunku wypadkowej wszystkich sił działających na nią w danym miejscu, nazywana rzeczywistym p.m.;
fiz. stosunek danego ciśnienia akustycznego do ciśnienia odniesienia przyjętego umownie jako wartość ciśnienia akustycznego odpowiadającą progowi słyszalności przy częst. dźwięku 1000 Hz;
fiz. wielkość będąca porównawczą miarą głośności dźwięku w odniesieniu do głośności dźwięku wzorcowego;
statyst. liczba zawarta między 0 a 1, określająca prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej hipotezy statystycznej w procesie jej weryfikacji.
zespół wyrobisk poziomych w kopalni, wykonanych w złożu na określonej głębokości.
statyst. liczba zawarta między 0 a 1, podająca dolną granicę prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że przedział ufności zawiera nieznany parametr rozkładu zmiennej losowej.
poziom wiekowy, chronozona,
geol. najmniejsza jednostka podziału utworów geol. (jednostka chronostratygraficzna), której w kategorii jednostek czasu (jednostek geochronologicznych) odpowiada doba (chron);
genetyczny poziom glebowy, poziom genetyczny, poziom glebowy,
część profilu glebowego, mineralna, org. lub org.-mineralna, w przybliżeniu równoległa do powierzchni terenu;
ściśle zdefiniowany wg kryteriów ilościowych (ustalonych za pomocą uzgodnionej metodyki analitycznej) odpowiednik genetycznego poziomu glebowego;
grupa organizmów pełniąca podobne funkcje w procesach energetycznych przebiegających w ekosystemach;
wierzchni poziom profilu glebowego, miejsce gromadzenia się związków organicznych (głównie próchnicy) i mineralnych;
psychol. wielkość celu, który człowiek planuje lub podejmuje się osiągnąć;
krytyczny poziom, wartość p, ang. p-value,
statyst. liczba zawarta między 0 i 1, określająca zgodność danych próbkowych z hipotezą zerową (statystyczne testy);
ekon. procentowy stosunek kosztów produkcji do wartości produkcji sprzedanej, pomniejszonej o podatek VAT.
proces biologiczny polegający na przepływie materiału genetycznego niezwiązanego z procesami rozmnażania się;
zmiany poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub w znacznych jej obszarach

Słownik języka polskiego PWN

poziom
1. «położenie górnej płaszczyzny czegoś w stosunku do podstawy w danym miejscu»
2. «kierunek poziomy»
3. «stopień rozwoju w jakiejś dziedzinie»
4. «stopień czyjegoś wykształcenia, kultury lub czyichś możliwości umysłowych»
5. «jakość czegoś»
6. «jeden z aspektów, w jakich coś jest rozpatrywane»
poziom morza «średnia wysokość powierzchni morza lub oceanu, stanowiąca punkt wyjściowy do pomiarów wysokości na lądach»
poziom odniesienia «umowna płaszczyzna, w stosunku do której dokonuje się pomiarów wysokości»
poziomy
1. «równoległy do ziemi»
2. «pospolity, przyziemny»

• poziomo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia