powstaniu

Encyklopedia PWN

genet. termin biologiczny oznaczający różnice istniejące między osobnikami w obrębie jednego gatunku organizmów; odnosi się zwykle do osobników tej samej płci, będących w tym samym stadium rozwojowym. Można też mówić o zmienności w szerokim sensie tego słowa, czyli o różnicach między gatunkami lub większymi jednostkami taksonomicznymi albo o różnicach pomiędzy osobnikami różnej płci lub w różnych stadiach rozwojowych.
biol. zdolność oceny położenia ciała na podstawie informacji z receptorów wrażliwych na siły przyspieszenia, niezbędna do ustawienia środka ciężkości ciała względem kierunku działania siły ciężkości;
środowisko świeckich działaczy katol., skupione od 1945 wokół „Tygodnika Powszechnego” i mies. „Znak”, niezależne od wpływów partii komunist.;
med. zmiany skórne powstałe wskutek nieprawidłowego rozwoju struktur skóry gł. w czasie rozwoju zarodkowego, wrodzone lub nabyte (ujawniające się w ciągu dalszego życia);
zoizyt, zoisyt,
minerał, krzemian wapnia i glinu Ca2Al3O[OH][SiO4][Si2O7];
placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
językozn. wyraz powstały z połączenia dwóch lub trzech wyrazów zachowujących swój pierwotny układ składniowy;
med. twory łącznotkankowe o formie powrozów, taśm, płaszczyzn, powstałe w następstwie zapaleń włóknikowych błon surowiczych: opłucnej, otrzewnej, osierdzia;
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ang. International Air Transport Association Wymowa(IATA Wymowa),
międzynar. organizacja utworzona 1945 w Hawanie (Kuba);
stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;
organizacja studencka o charakterze społ.-wychowawczym, powstała 1950 w wyniku przekształcenia Federacji Pol. Organizacji Studenckich; do 1956 pozostawała pod polit. kontrolą Związku Młodzieży Pol.;
partia polityczna, powstała 1949, → Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
czasopismo wyd. 1868–72 w Piekarach
organizacja studencka, powołana VII 1948 w wyniku połączenia Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalist. oraz akademickich kół Związku Młodzieży Wiejskiej RP i Związku Młodzieży Demokr.;
organizacja zrzeszająca studentów pol. z wyższych uczelni w Niemczech;
zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;
samorządowa organizacja skupiająca zarówno banki państwowe, jak i spółdzielcze oraz prywatne,
Związek Chrześcijańskich Demokratów i Demokratów Centrum, wł. Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC),
włoska partia polityczna,
tajna organizacja zwolenników A.J. Czartoryskiego, reprezentujących konserwatywno-liberalne skrzydło Wielkiej Emigracji, zw. też Stowarzyszeniem Jedności Narodowej; powstał 21 I 1833 w Paryżu;
organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia