powstaniu

Encyklopedia PWN

twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
organizacja polit. pol. emigrantów we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii, zmierzająca do ich zjednoczenia;
konserwatywne ugrupowanie polit.;
organizacja prosanacyjna,
Zjednoczona Poalej Syjon, Zjednoczona Żydowska Partia Robotnicza Poalej Syjon, jidysz Ferajnigte Jidisze Arbajter Partaj Poalej Cijon,
żydowska partia polityczna,
partia polit., powstała 1949 z połączenia zależnego od PZPR Stronnictwa Ludowego z pozbawionym samodzielności Polskim Stronnictwem Ludowym (1945–49).
zlepieniec, konglomerat,
grubookruchowa skała osadowa powstała przez scementowanie żwiruspoiwem węglanowym, krzemionkowym, ilastym i in.;
Złatoust, Złatoụst,
m. w Rosji, w obwodzie czelabińskim, na Uralu Południowym, nad rz. Aj (dopływ Kamy).
sole o wzorze ogólnym Me(AuO2) (Me — atom jednowartościowego metalu) powstałe w reakcji amfoterycznego wodorotlenku złota(III) z mocnymi zasadami (gł. gorącymi roztworami wodorotlenku sodu lub potasu).
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
Złota Orda, Ułus Dżocziego,
państwo mongolskie powstałe w latach 20. XIII w. w wyniku podbojów Dżocziego;
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, na Pogórzu Kaczawskim, w dolinie Kaczawy.
złoty, złoty polski, zł:
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, na pograniczu G. Złotych i Przedgórza Paczkowskiego, w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym, na granicy z Czechami.
złoża powstałe w związku z procesami metamorfizmu;
złoża powstałe w wyniku procesów sedymentacji:
złoża wietrzeniowe powstałe w wyniku nagromadzenia produktów wietrzenia chemicznego skał w pozostających na ich powierzchni zwietrzelinach;
złoża powstałe w wyniku nagromadzenia składników użytecznych przez procesy wietrzenia;
złoża, w których procesy metamorfizmu spowodowały istotne przemiany uprzednio nagromadzonych składników użytecznych;
genet. termin biologiczny oznaczający różnice istniejące między osobnikami w obrębie jednego gatunku organizmów; odnosi się zwykle do osobników tej samej płci, będących w tym samym stadium rozwojowym. Można też mówić o zmienności w szerokim sensie tego słowa, czyli o różnicach między gatunkami lub większymi jednostkami taksonomicznymi albo o różnicach pomiędzy osobnikami różnej płci lub w różnych stadiach rozwojowych.

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia