powstaniu

Encyklopedia PWN

Wyszenski Iwan, ur. między 1545 i 1550, Sądowa Wisznia k. Lwowa, zm. między 1621 i 1633, na górze Athos (Grecja),
pisarz ukraiński;
geol. zagłębienie bezodpływowe pochodzenia polodowcowego, zwanego oczkiem polodowcowym, powstałe wskutek wytopienia brył martwego lodu pogrzebanego w utworach morenowych lub sandrowych.
ekon. biura wywiadowczo-informacyjne, wydające odpłatnie opinie, np. o działalności handlowej i możliwościach kredytowych różnych przedsiębiorstw i osób;
mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) stopnia n o składowych aij z ustalonego pierścienia przemiennego R (np. z ciała) — funkcja przyporządkowująca tej macierzy element det(A)
Wyzwolenie Pracy, ros. (Gruppa) Oswobożdienije truda,
pierwsza ros. organizacja marksist., zał. 1883 w Genewie przez emigrantów ros. (P. Akselrod, W. Zasulicz, L. Dejcz i in.) z inicjatywy G. Plechanowa
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol.),
uczelnia zawodowa, z siedzibą w Szczytnie;
szkoły wyższe kształcące nauczycieli, początkowo 3- i 4-letnie, od 1973 5-letnie
fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, na północny zachód od Duisburga.
xungen wenxue
[chiń., ‘literatura poszukiwania korzeni’],
nurt współcz. literatury chiń. zapoczątkowany przez prozatorską grupę lit. xungen pai [‘grupa poszukiwania korzeni’], powstałą na konferencji pisarzy i krytyków XII 1984 w Hangzhou, działającą do 1988.
yayoi
[jajoi],
okres w historii Japonii (IV w. p.n.e.–III w. n.e.);
Ymir, Imir,
mit. germ. praolbrzym, który powstał z lodu Północy i ognia Południa;
faza rozwoju Morza Bałtyckiego, trwająca od ok. 10 000 do ok. 9000 lat temu;
yuppies
[jạpiz; ang. słowo powstałe z pierwszych liter określenia young urban professional people, ‘młody wielkomiejski przedstawiciel wolnego zawodu’],
określenie grupy młodzieży w USA, która rozpoczęła życie zawodowe na początku lat 80. XX w.;
YWCA Wymowa, ang. Young Women’s Christian Association, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet,
chrześc. organizacja kult.-oświat., wzorowana na YMCA;
m. w północno-zachodniej Holandii, w prow. Holandia Północna, na północny zachód od Amsterdamu.
Zachęta, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”,
instytucja powstała 1989, zajmująca się organizowaniem ekspozycji indywidualnych, zbiorowych oraz problemowych, prezentujących współcz. sztukę pol. i obcą; od 2003 Narodowa Galeria Sztuki.
Zachodnioukraińska Republika Ludowa (ZURL), Zachidno-Ukrajinśka Narodna Respublika,
państwo ukr. powstałe 1 XI 1918 w Galicji Wschodniej, powołane do życia przez Ukr. Radę Nar., utworzoną 18 X 1918;

Słownik języka polskiego PWN

powstanie «zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności»
• powstaniowy, powstańczy • powstaniec
powstań «komenda wojskowa nakazująca przybrać postawę stojącą»
powstaćpowstawać
1. «zacząć istnieć w przestrzeni, w czasie, w rzeczywistości lub w czyjejś świadomości»
2. «wystąpić zbrojnie przeciwko komuś»
3. «sprzeciwić się komuś lub czemuś»
4. «zmienić pozycję na stojącą»
5. powstawać «o wielu osobach: obudzić się i wstać z łóżka; też: wstać z jakiegoś miejsca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia