powierzchni��

Encyklopedia PWN

geol. rozległy obszar o płaskiej powierzchni, powstały w efekcie niszczenia lądu przez długotrwałe, rozmaite procesy denudacyjne (denudacja);
powierzchnia równego potencjału, miejsce geom. punktów o jednakowym potencjale skalarnym (np. elektr., grawitacyjnym);
fiz. pojęcie używane w teorii ciała stałego, oznaczające powierzchnię stałej energii w przestrzeni pędów, oddzielającą zapełnione poziomy energ. od niezajętych;
mat. powierzchnia, na której wprowadzono strukturę różniczkową o tej własności, że wszystkie funkcje przejścia są holomorficzne.
Mars, symbol ♂,
astr. czwarta według oddalenia od Słońca (za Ziemią) planeta Układu Słonecznego;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia