powierzchni��

Encyklopedia PWN

mat. powierzchnia, która w każdym punkcie ma średnią krzywiznę równą zero (wszystkie jej punkty są punktami siodłowymi);
mat. powierzchnia, którą można otrzymać przez obrót krzywej płaskiej dokoła prostej (osi obrotu) leżącej w płaszczyźnie tej krzywej.
mat. powierzchnia, która może być przekształcona na płaszczyznę w taki sposób, że każda krzywa na tej powierzchni zostanie przekształcona na krzywą na płaszczyźnie z zachowaniem długości (odległości punktów mierzone po powierzchni nie zmienią się);
mat. powierzchnia będąca sumą skończonej liczby wielokątów spełniających pewne dodatkowe warunki, np. 2 wielokąty o wspólnym boku nie leżą w jednej płaszczyźnie, dla dowolnych 2 wielokątów p.w. istnieje ciąg wielokątów, takich że sąsiednie elementy ciągu mają wspólne krawędzie, a pierwszym i ostatnim wyrazem ciągu są właśnie wybrane wielokąty;
fiz. zbiór punktów (cząstek) w ośrodku objętym zaburzeniem falowym będących w danej chwili w jednakowej fazie drgań.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia