potencjalnym

Encyklopedia PWN

ekon. poziom produktu narodowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu);
fiz. siły niezależne od prędkości (np. siły w polu grawitacyjnym lub elektrostatycznym) dla których  = –grad Ep, gdzie Ep — energia potencjalna.
demografia potencjalna, demografia potencjałowa,
dział demografii ustalający różne potencjały dla poszczególnych osób lub populacji
część energii mech. układu fiz. zależna od wzajemnego rozmieszczenia części układu (np. energia sprężysta) i od ich położenia w zewn. polu sił
fiz. temperatura, jaką miałaby próbna objętość (cząstka) powietrza sprowadzona w procesie adiabatycznym do ciśnienia standardowego 1000 hPa.
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
metoda obliczeniowa stosowana w teoret. badaniach trójwymiarowej struktury złożonych związków chemicznych i ich kompleksów międzycząsteczkowych (np. kompleksów supramolekularnych);
fiz. wektorowa wielkość będąca miarą oddziaływania ciał materialnych;
demogr. jedna z podstawowych kategorii demografii;
równanie wyrażające zasadę zachowania energii w odniesieniu do ruchu płynu doskonałego, tj. nielepkiego i nieściśliwego; sformułowane 1738 przez D. Bernoulliego.
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
przykre doznanie czuciowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia;
dyktatura
[łac.],
forma rządów arbitralnych (wyłączonych spod kontroli społecznej), sprawowanych przez jednostkę (absolutyzm, cezaryzm) lub wąską grupę, w starożytnym Rzymie urząd dyktatora;
Gumplowicz Ludwik, ur. 9 III 1838, Kraków, zm. 19 VIII 1909, Graz,
polski socjolog i prawnik.
Ibn Ruszd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rušd, w Europie zw. Awerroesem, ur. 1126, Kordoba, zm. 10 XII 1198, Marrakesz,
arabski prawnik, lekarz, filozof, główny przedstawiciel filozofii arabskiego Zachodu.
kundalini
[sanskr. kuṇḍalinī ‘wąż’, także ‘siła węża’],
w tantryzmie żeńska energia duchowa Śakti, małżonki Śiwy, drzemiąca w każdym człowieku i symbolizowana za pomocą zwiniętego w kłębek węża;
ekon. wyrażona w procentach różnica między potencjalnym PKB (tj. PKB, który byłby osiągnięty przy pełnym zatrudnieniu) a faktycznym PKB,
Okun
[ukən]
Arthur M., ur. 28 XI 1928, Jersey City (stan New Jersey), zm. 23 III 1980, Waszyngton,
ekonomista amer.; przedstawiciel neokeynesizmu.
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska, ang. United Nations Environmental Programme (UNEP),
organ pomocniczy ONZ;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

potencjalny «taki, który może wystąpić lub pojawić się w określonych warunkach» .
• potencjalnie • potencjalność
energia potencjalna «energia ciała zależna od jego położenia względem innych ciał»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia