postępowaniu administracyjnym

Encyklopedia PWN

postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
reguluje postępowanie przed organami administracji w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych i zaskarżaniem ich do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzyganie sporów o właściwość;
postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie karno-administracyjne,
postępowanie zmierzające do wymierzenia kary za wykroczenie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia