poród

Encyklopedia PWN

fizjologiczny akt urodzenia dziecka i tkanek popłodu, stanowiący naturalne zakończenie ciąży i rozpoczęcie połogu;
poród przed prawidłowym terminem zakończenia ciąży, między 17. a 28. tygodniem jej trwania;
med. poród przed prawidłowym terminem zakończenia ciąży, między 28. a 37. tygodniem jej trwania;
szczególne uprawnienia kobiet w okresie ciąży, połogu i wychowywania dziecka.
stan organizmu kobiety lub samic innych ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek;
namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
laktacja
[łac.],
fizjol. wytwarzanie i wydzielanie mleka przez gruczoły sutkowe samic ssaków;
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
anat. nieskostniałe części czaszki noworodków ssaków (także człowieka), występujące w miejscach skrzyżowania gł. szwów czaszkowych;
w staroż. Egipcie patronka porodów, przedstawiana w postaci żaby lub kobiety z żabią głową;
anat. narząd rozrodczy samic ssaków, silnie umięśniony i unaczyniony, w którym podczas ciąży rozwija się nowy organizm, także końcowy odcinek jajowodów innych kręgowców, oraz część układu rozrodczego bezkręgowców („macica” — przekształcony odcinek jajowodu);
antropol. rozwój osobniczy człowieka, biomorfoza, bieg życia, także termin oznaczający naukę o rozwoju człowieka, dział antropologii;
med. stan zapalny macicy i otaczających ją tkanek, związany przyczynowo z odbytym porodem, rozpoczynający się z reguły w pierwszych dniach połogu;
nauka oraz dział medycyny klinicznej zajmujące się przebiegiem ciąży, porodu i połogu;
med. zaburzenia ruchowe pochodzenia mózgowego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego obserwowane u niemowląt i w pierwszych latach życia dziecka;
gęsta, ciemna treść jelitowa płodu ssaków;
termin stosowany w hodowli zwierząt na określenie porodu niektórych zwierząt, m.in. królików i owiec;
groźne dla życia i rozwoju noworodka zaburzenie oddychania i krążenia krwi oraz zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogące rozpocząć się przed porodem, w czasie porodu lub zaraz po urodzeniu;
alimentacja
[łac. alimentatio ‘zasilanie’],
polityka społ., prawo świadczenie prawnie zagwarantowanych środków utrzymania na rzecz osób, które nie mogą ich uzyskać własnymi siłami.
anestezjologia
[gr. anaisthēsía ‘znieczulenie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
med. nauka i dział medycyny klinicznej zajmującej się wszystkimi metodami znieczulenia, prowadzeniem chorych bezpośrednio przed, w czasie i po operacji;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

poród «wydalenie dojrzałego płodu z organizmu matki»
• porodowy
poród główkowy «rodzenie się dziecka zwróconego główką do szyjki macicy»
poród kleszczowy «poród, podczas którego płód wydobywany jest za pomocą specjalnych kleszczy»
poród naturalny, fizjologiczny «poród odbywający się między 38 a 42 tygodniem ciąży siłami natury»
poród niewczesny «poród przed prawidłowym terminem zakończenia ciąży, między 17 a 28 tygodniem jej trwania»
poród opóźniony «poród po 42 tygodniu ciąży»
poród pośladkowy «rodzenie się dziecka zwróconego pośladkami w kierunku szyjki macicy»
poród przedwczesny «poród przed prawidłowym terminem zakończenia ciąży, między 28 a 37 tygodniem jej trwania»
poród przyśpieszony «poród przebiegający bardzo szybko, z niewyjaśnionych przyczyn»
poród rodzinny «poród, przy którym jest obecny ojciec dziecka lub osoba z najbliższej rodziny rodzącej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia