popytu

Encyklopedia PWN

ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
budowanie księgi popytu, ang. book building,
ekon. jedna z metod tworzenia portfela zamówień, oferowania papierów wartościowych;
inflacja spowodowana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
popyt zgłaszany przez danego nabywcę:
popyt zgłaszany przez wszystkich nabywców danego dobra na danym rynku.
łączna wielkość wydatków (w wyrażeniu nominalnym) na dobra i usługi w całej gospodarce narodowej.
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżniony ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
ekon. w systemie kursu jednolitego sytuacja, w której popyt (podaż) znacznie przewyższa podaż (popyt);
ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.

Materiały dodatkowe

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

popyt «zapotrzebowanie na towary lub usługi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia