polowe

Encyklopedia PWN

Polowe Drużyny Sokole, Stałe Drużyny Sokole,
ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, zał. 1912 z inicjatywy Ligi Nar. jako konkurencja dla Związków Strzeleckich i Strzelca;
emisja polowa
[gr.-łac.],
autoemisja, zimna emisja,
fiz. emisja elektronów z ciała stałego zachodząca pod wpływem silnego pola elektrycznego wytwarzanego przy jego powierzchni (o natężeniu rzędu 109 V/cm);
roln. urzędowe sprawdzanie stanu plantacji nasiennej w okresie wegetacji, przeprowadzane przez uprawnione organy kontrolne wg jednolitej metodyki.
instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny (manewrów, ćwiczeń) łączność pocztową jednostkom wojskowym i żołnierzom oraz łączność między żołnierzami a ludnością cywilną.
geod. odręczny rysunek terenu wykonany podczas zdjęć geodezyjnych;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
fortyfikacja
[łac. fortificatio ‘umocnienie’],
w znaczeniu ogólnym zespół obiektów fortyfikacyjnych; także dziedzina inżynierii wojsk. zajmująca się opracowywaniem konstrukcji obiektów fortyfikacyjnych oraz koncepcją użycia ich do działań bojowych.
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
Płoski Tadeusz, ur. 9 III 1956, Lidzbark Warmiński, zm. 10 IV 2010, Smoleńsk,
biskup polowy WP, generał, prawnik;
Głódź Sławoj Leszek, ur. 13 VIII 1945, Bobrówka (Podlasie),
arcybiskup, generał, prawnik;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
urządzenie roln. służące do nanoszenia (opryskiwanie) na rośliny płynnych pestycydów w celu zapobiegania i zwalczania chorób roślin, a także chwastów i szkodników;
biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
Armia Polska w ZSRR 1944 (AP w ZSRR),
związek operacyjny oraz ośrodek formowania lud. sił zbrojnych na terytorium ZSRR, utworzony 16 III 1944 na mocy porozumienia Związku Patriotów Polskich z rządem sowieckim.
artyleria
[fr.],
rodzaj wojsk odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w holowane albo samobieżne działa (artyleria lufowa) lub niektóre rodzaje wyrzutni rakietowych (artyleria rakietowa), amunicję, urządzenia do prowadzenia ognia, sprzęt do dostarczania zaopatrzenia itp.;
chemia rolna, chemia rolnicza, agrochemia,
dyscyplina nauk. zaliczana do nauk roln., zajmująca się badaniem żyzności gleby, nawozów, zagadnień związanych z nawożeniem i odżywianiem się roślin;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;

Słownik języka polskiego PWN

koło polowe «koło, na którym opiera się pług podczas orki, od strony niezaoranego pola»
łóżko polowe «lekkie łóżko składane»
polowy
1. «dotyczący uprawy pól»
2. «dotyczący praktykowania religii w wojsku»
3. «dotyczący pola walki»
kuchnia polowa «zestaw kotłów z paleniskiem zainstalowanych na podwoziu w sposób umożliwiający gotowanie jedzenia na wolnym powietrzu»
msza polowa «msza odprawiana na wolnym powietrzu»
mundur polowy «mundur wojskowy w kolorze ochronnym, używany w czasie walki lub ćwiczeń w terenie»
ołtarz polowy «prowizoryczny ołtarz ustawiany pod gołym niebem»
poczta polowa «instytucja wojskowa zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom łączność pocztową z ludnością cywilną oraz łączność między żołnierzami w wojsku»
sąd wojenny, polowy «sąd wojskowy działający w trybie doraźnym, powołany do sądzenia spraw w czasie wojny lub w czasie stanu wyjątkowego»
szpital polowy «szpital wojskowy zorganizowany blisko pola walki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia