pole

Encyklopedia PWN

pole fizyczne pośredniczące w oddziaływaniu elektromagnetycznym (oddziaływania fundamentalne);
jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
pole fizyczne, pole sił,
forma materii pośrednicząca we wzajemnym oddziaływaniu jej form korpuskularnych (np. ciał niebieskich, cząsteczek, atomów, cząstek elementarnych).
pole magnetyczne Ziemi, pole geomagnetyczne,
pole magnetyczne wokół i przy powierzchni Ziemi;
pole fizyczne, pole wielkości fizycznych,
wielkości będące funkcjami punktów przestrzeni i in. parametrów (np. czasu), które charakteryzują p.f. lub właściwości ośrodka ciągłego.
mat. dwuwymiarowa miara;
bot. miejsce na powierzchni pierwotnej ściany komórkowej, nad którym nie jest odkładany pokład wtórnej ściany i tworzy się jamka;
pole odbiorcze, pole recepcyjne,
biol. obszar powierzchni zawierającej receptory (skóry, siatkówki), z którego impulsy nerwowe docierają do wspólnego elementu odbiorczego — komórki nerwowej lub włókna nerwowego;
fiz. obszar ośrodka materialnego, w którym rozchodzą się fale akustyczne;
pole elektryczne wytworzone przez nieruchome ładunki elektryczne.
powierzchnia tarczy herbowej,
mat. zjawisko losowe określone na zadanym zbiorze, ściślej — rodzina zmiennych losowych Z(s) indeksowana dwu- lub trójwymiarowym parametrem s opisującym położenie punktu, w którym zachodzi badany proces;
Pole Marsowe, łac. Campus Martius,
w staroż. Rzymie zalewowa równina w zakolu Tybru, na północny wschód od miasta;
Pole
[ul]
Reginald, ur. 3 III 1500, zm. 17 XI 1558, Londyn,
duchowny ang., kardynał od 1536;
podstawowe narzędzie teoret. wykorzystywane w metodach dynamiki i mechaniki molekularnej;
mat. funkcja określona na pewnym podzbiorze przestrzeni przyporządkowująca każdemu jej punktowi jakiś skalar, tzn. liczbę;

Słownik języka polskiego PWN

pole
1. «obszar ziemi przeznaczony pod uprawę»
2. «teren przeznaczony na coś lub pokryty czymś»
3. «powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą lub w inny sposób»
4. «dziedzina, zakres czyichś działań i zainteresowań»
5. «możliwość, sposobność jakiegoś działania»
6. «część boiska broniona przez zawodnika lub drużynę»
7. fiz. «obszar, w którym każdemu punktowi przyporządkowuje się pewną wartość określonej wielkości»
8. mat. «nieujemna liczba rzeczywista, wyrażająca powierzchnię danej figury»

• pólko, poletko • poletkowy
martwe pole «część terenu znajdująca się w zasięgu broni, lecz zasłonięta od jej ognia ukształtowaniem terenu»
pole elektromagnetyczne «obszar, w którym na obiekty o właściwościach elektrycznych lub magnetycznych działa określona siła»
pole elektryczne «przestrzeń otaczająca naładowane elektrycznie ciało, w której istnieje siła elektrostatyczna działająca na nieruchomy ładunek elektryczny»
pole grawitacyjne «przestrzeń otaczająca każde ciało materialne, w której działają siły przyciągania»
pole karne «w piłce nożnej: specjalnie wyznaczony fragment boiska, na którym przewinienia popełnione przez drużynę broniącą karane są rzutem karnym»
pole magnetyczne «przestrzeń, w której występuje działanie sił magnetycznych»
pole minowe «zapora z min rozmieszczonych na pewnej przestrzeni na lądzie lub w morzu»
pole naftowe «obszar występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, objęty tą samą strukturą geologiczną»
pole operacyjne «miejsce na ciele pacjenta będące przedmiotem operacji, zabiegu»
pole position [wym. pol poziszyn] «w wyścigach samochodowych lub motocyklowych: pierwsza pozycja startowa»
pole rażenia «miejsce, w którym zdolność oddziaływania amunicji na cel jest największa»
pole widzenia «obszar, który może zobaczyć dana osoba w określonym momencie»
poli- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: wiele»
poła «dolny fragment jednej z dwóch części ubioru rozpinającego się z przodu»
pół- «pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie niecałkowitości lub połowiczności tego, co wyraża drugi człon złożenia»
natężenie pola elektrycznego «stosunek siły wywieranej na umieszczony w pewnym punkcie pola elektrycznego ładunek elektryczny do wartości tego ładunku»
natężenie pola magnetycznego «stosunek siły działającej w danym punkcie pola magnetycznego na znajdującą się w tym punkcie masę magnetyczną do wartości tej masy»
Pola Elizejskie mit. gr. «kraina wiecznej szczęśliwości»
na poły «niecałkowicie lub niezupełnie»
pół I «jedna z dwóch równych części jakiejś całości, np. Zjadł pół jabłka.»
pół II «zaimek oznaczający dużą liczbę lub ilość czegoś, np. Pół życia stracił na poszukiwania. Na pogrzeb przyszło pół miasta.»
pół III «przysłówek lub składnik przysłówka złożonego komunikujący, że czynność została wykonana lub że cecha przysługuje przedmiotowi w pewnym stopniu, np. Pół czytał, pół drzemał. Wyrzucił na pół uschnięte kwiaty.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia