pojedynczy

Encyklopedia PWN

wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
tomografia pojedynczego fotonu, SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography),
metoda tomografii, w której wykorzystuje się selektywnie zgromadzone w narządach i tkankach radiofarmaceutyki emitujące fotony gamma;
model teoret. zjawiska zachodzącego w idealnym, nie oddziałującym kwantowym gazie cząstek Bosego (bozonów) w temperaturach bliskich zera bezwzględnego.
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
Edberg
[ẹ:dbärj]
Stefan, ur. 19 I 1966, Västervik,
tenisista szwedzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia