podziemnych

Encyklopedia PWN

geol. powierzchnia ograniczająca od góry strefę występowania wód podziemnych;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
zespół struktur prawno-państwowych, organizacyjnych i obywatelskich, które w latach II wojny światowej miały zapewnić ciągłość działalności państwa polskiego na jego własnym terytorium w warunkach okupacji tego terytorium przez wrogów.
cywilne i wojskowe sądy specjalne działające w okupowanej Polsce 1940–45 jako sądy państwowe;
centralny ośrodek dyspozycyjny, utworzony 15 VII 1943 w wyniku połączenia Kierownictwa Walki Cywilnej (KWC) oraz Kierownictwa Walki Konspiracyjnej (KWK), kierujący całokształtem walki z okupantem.
konspiracyjne forum współpracy antykomunistycznych organizacji niepodległościowych, utworzone III 1946 z udziałem przedstawicieli Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (W. Kwieciński, K. Czarnecki), Stronnictwa Niezawisłości Narodowej (W. Lipiński), SN (W. Marszewski), a od lata 1946 — PPS-WRN (A. Obarski);
zgazowanie w złożu cienkich pokładów węgla (pozyskiwanie węgla z takich złóż klas. metodami górniczymi jest nieekon.).
hydrogeologia
[gr. hýdōr ‘woda’, gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wodach podziemnych i procesach ich wzajemnego oddziaływania z litosferą, atmosferą, biosferą oraz z powierzchnią Ziemi; obejmuje także wody poddane antropopresji.
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
solnictwo, halurgia,
dział górnictwa obejmujący zagadnienia związane z występowaniem, eksploatacją i przeróbką soli, gł. kamiennej.
infiltracja
[łac.],
geol. ogólne pojęcie określajace wsiąkanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych, także wód powierzchniowych, w głąb skorupy ziemskiej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

podziemie
1. «część budowli znajdująca się częściowo lub całkowicie pod powierzchnią ziemi»
2. «tajna, zakonspirowana działalność, zwykle polityczna; też: ludzie prowadzący taką działalność»

• podziemny
kopalnia podziemna, głębinowa «zakład górniczy, w którym kopaliny eksploatuje się z głębi ziemi»
rzeka podziemna «rzeka płynąca w grotach i pieczarach wymytych przez wody w wapiennych zboczach górskich»
uniwersytet podziemny, tajny «nieoficjalny uniwersytet, który funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce»
wody podziemne «wody występujące w skorupie ziemskiej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia