podłużne

Encyklopedia PWN

tama podłużna, tama równoległa,
budowla wodna w postaci wału, najczęściej z kamieni lub faszyny, wznoszona równolegle do brzegu rzeki przy jej regulacji.
fale magnetoakustyczne, dźwięk magnetyczny,
podłużne fale (podłużne drgania zjonizowanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku tego pola.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
fiz. występujące w ciałach stałych zjawiska wywołane gradientem temperatury i prostopadle do niego skierowanym polem magnet.;
Younga moduł, współczynnik sprężystości podłużnej, moduł sprężystości podłużnej,
wielkość określająca własności sprężyste ciała stałego, oznaczana symbolem E, charakteryzująca podatność materiału na odkształcenia podłużne przy rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu;
bazylika
[gr.],
arch.:
cerkiew
[staro-cerkiewno-słow. < gr. kyriakón ‘dom Pański’],
arch. świątynia cerkiewkiego obrządku wschodniego: prawosławnego i greckokatolickiego (unickiego).
chrotta, crota, rota, rotta, crwth,
instrument muz. z grupy chordofonów smyczkowych, rodzaj liry o płaskim, podłużnym pudle rezonansowym;
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi, o jednokierunkowym nachyleniu, utworzone głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji.
krążenia układ, naczyniowy układ,
anat. układ wewnętrzny transportu płynów ustrojowych zwierząt i człowieka.
część podwozia pojazdu szynowego w postaci ramy przenoszącej na tor siły obciążenia pionowego (ciężar nadwozia i ładunku) oraz siły podłużne — pociągowe, hamowania;
ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy,
anat. część układu nerwowego;
uporządkowanie kierunków drgań fal.
polip
[gr. polýpous ‘wielonogi’],
jedna z 2, oprócz meduzy, form życiowych parzydełkowców;
kształtowanie koryt rzecznych za pomocą budowli regulacyjnych w celu osiągnięcia optymalnych warunków dla przepływu wody, spływu lodów i ruchu rumowiska (rumowisko rzeczne), a także dział inżynierii wodnej tym się zajmujący.
rynna podlodowcowa, dolina rynnowa,
wąskie, długie obniżenie powstające w podłożu lodowca wskutek erozyjnego działania płynących pod nim wód roztopowych;
powstawanie napięcia lub prądu elektrycznego w ośrodkach przewodzących (metalach, półprzewodnikach, elektrolitach) wywołane przez rozchodzącą się falę sprężystą (ultradźwiękową);
alpaka
[hiszp.],
włók. tkanina o osnowie bawełnianej (z uszlachetnionej bawełny) lub jedwabnej i wątku wełnianego;
Andy, Los Andes, Cordillera de los Andes,
wielki system górski w Ameryce Południowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia