podłużne

Encyklopedia PWN

tama podłużna, tama równoległa,
budowla wodna w postaci wału, najczęściej z kamieni lub faszyny, wznoszona równolegle do brzegu rzeki przy jej regulacji.
fale magnetoakustyczne, dźwięk magnetyczny,
podłużne fale (podłużne drgania zjonizowanych cząstek) w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się prostopadle do kierunku tego pola.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
fiz. występujące w ciałach stałych zjawiska wywołane gradientem temperatury i prostopadle do niego skierowanym polem magnet.;
Younga moduł, współczynnik sprężystości podłużnej, moduł sprężystości podłużnej,
wielkość określająca własności sprężyste ciała stałego, oznaczana symbolem E, charakteryzująca podatność materiału na odkształcenia podłużne przy rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia