pożądany

Encyklopedia PWN

fizjol. pragnienie, silne napięcie emocjonalne związane z potrzebami lub popędami człowieka.
dobra, o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je posiadać,
demogr. wielkość zasobów demograficznych, najkorzystniejsza w relacji do innych zasobów mających społeczny sens; inaczej ludność optymalna.
demogr. preferencje albo skłonność rozrodcza par małżeńskich;
w demografii działalność zmierzająca do realizacji pożądanej przez potencjalnych rodziców liczby potomstwa i pożądanego kalendarza urodzeń.
beagle
[bị:gəl] Wymowa,
ang. rasa psów myśliwskich z grupy psów gończych;
mechanizm
[gr.],
układ ciał (elementów) przeznaczony do przekształcania ruchu jednego lub kilku ciał i sił wywieranych na te ciała w pożądany ruch innych ciał i siły oddziaływań tych ciał;
norma
[łac. norma ‘węgielnica (wyznaczająca kąt prosty)’, ‘linia postępowania’, ‘prawidło’],
filoz.:
propaganda
[łac.],
celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpojenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń i zachowań.
regulacja
[łac.],
ekon. instrument polityki gospodarczej rządu i/lub władz lokalnych, stosowany w celu wymuszenia na prywatnych firmach pożądanych zachowań rynkowych lub kontroli tych zachowań.
reakcje grupy społ. na zachowania członków, uznawane za pożądane lub niepożądane z punktu widzenia interesów grupy.
tuner
[ang.],
nazwa części składowej odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego, w której zachodzi wyodrębnienie sygnału pożądanego ze wszystkich sygnałów docierających do wejścia t. z anteny, a także przetworzenie tego sygnału do postaci umożliwiającej sterowanie końcowymi urządzeniami odbiornika (np. głośnikiem, kineskopem lub monitorem ciekłokrystalicznym);
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
interes
[łac. interesse ‘być w czymś’, ‘brać udział’],
pojęcie występujące w naukach społecznych i różnie definiowane, związane z kategoriami „potrzeba” i  „wartość”;
agresja
[łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’],
psychol. skłonność do częstego używania przemocy w relacjach z innymi jako sposobu rozwiązywania konfliktów bądź realizacji celów życiowych, zw. agresywnością;
urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
aktuatoryka
[ang. actuator ‘urządzenie uruchamiające’, ‘nastawnik’],
aktoryka,
dziedzina mechatroniki zajmująca się budową i sterowaniem urządzeń wykonawczych stosowanych w automatyce i robotyce w celu realizacji zadań ruchowych i siłowych.
alaskan malamute
[əlạ̈skən mạ̈ləmju:t; ang.],
rasa pochodząca od psów pociągowych z północno-zachodniej Alaski;
apatia
[gr. apátheia < apathḗs ‘nie doznający’],
filoz. jedno z podstawowych pojęć etyki w filozofii greckiej, wprowadzone przez Akademię Platońską, oznaczające pozytywny stan duszy (heksis) wyzwolonej od afektów, niewzruszoność;

Słownik języka polskiego PWN

pożądany «taki, którego obecność jest mile widziana lub który odpowiada oczekiwaniom»
pożądać
1. «bardzo czegoś pragnąć»
2. «czuć do kogoś silny pociąg fizyczny»
pożądanie
1. «silny pociąg fizyczny»
2. «wielka chęć posiadania czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia