pośrednie

Encyklopedia PWN

reasekuracja
[łac.],
ubezpieczenie pośrednie lub wtórne, tj. przekazanie przez zakład ubezpieczeń — na podstawie umowy — części ubezpieczonego ryzyka innemu zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracyjnemu, który w zamian za część składki ubezpieczeniowej uczestniczy odpowiednio w wypłacie odszkodowania;
redoksometria
[łac.-gr.],
dział chem. analizy miareczkowej, w której jako odczynników miareczkujących (titrantów) używa się roztworów utleniaczy — oksydymetria, lub reduktorów — reduktometria;
reduktometria
[łac.-gr.],
chem. dział redoksometrii obejmujący bezpośrednie oznaczanie utleniaczy (lub pośrednie reduktorów) przez miareczkowanie mianowanymi roztworami reduktorów.
centralny organ władzy w Królestwie Pol. po wybuchu powstania listopadowego 3–21 XII 1830; stanowił ogniwo pośrednie między dyktatorem powstania (J. Chłopicki) a ministrami; prezes A.J. Czartoryski; zastąpiony przez Radę Najwyższą Narodową.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
rodzaj statku kosmicznego (załogowego lub bezzałogowego) okrążającego ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej.
sautrantikowie
[sanskr. sautrāntika ‘zwolennik sutr’],
buddyjska szkoła hinajany;
sermonizm
[łac. sermo ‘mowa’, ‘wypowiedź’],
filoz. stanowisko w średniowiecznym sporze o uniwersalia, pośrednie między skrajnym realizmem a uniwersalizmem; wg sermonizmu pojęcia ogólne nie są jedynie wymawianymi dźwiękami, lecz wyrazami;
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
sitodruk, filmdruk, drukowanie sitowe, serigrafia,
jedna z metod drukowania, w której stosuje się formę drukową najczęściej w postaci prostokątnej ramy z napiętą na niej siatką z włókien naturalnych lub syntetycznych (poliamidowych lub poliestrowych) albo z metalu, z wytworzonymi w niej elementami drukującymi (nie zakryte oczka siatki przepuszczające farbę) i niedrukującymi (zakryte oczka siatki).
skapolity
[gr. skápos ‘słup’, ‘kij’, líthos ‘kamień’],
grupa minerałów, glinokrzemiany sodu i wapnia zawierające dodatkowe aniony;
wydawnictwo zał. 1995 w Gdańsku;
smaltyn
[wł. smalto ‘emalia’, ‘glazura’],
minerał, arsenek kobaltu i niklu (Co,Ni)As3;
socjaldemokracja
[łac.-gr.],
ogólna nazwa socjaldemokratycznych partii politycznych; także ruch społeczny, początkowo głównie robotniczy, zmierzający do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.
syrop
[łac.],
gęsta, lepka ciecz o dużej zawartości cukru, produkt lub półprodukt w przemyśle spoż.; też płynna postać leku do podawania doustnego;
miner. grupa minerałów będących roztworami stałymi o różnym stosunku ilościowym składników, lecz o tej samej postaci krystalograficznej;
socjol. wszystkie stosunki społ. wpływające na zachowania, postawy, przeżycia jednostki;
tasiemce, Cestoda,
gromada płazińców;

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia