pośrednie

Encyklopedia PWN

związki org., których cząsteczki zawierają jedną lub więcej grup =N–OH;
biol. instynktowe zachowania się jednego lub obojga rodziców zwierząt wobec potomstwa;
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
paleoazjatyckie języki, języki paleosyberyjskie,
najstarsza znana warstwa językowa wschodniej Syberii;
organizacja społeczna, która powstaje i działa najczęściej na podstawie programu, stanowiącego ideowo-polityczny wyraz aspiracji i interesów grupowych reprezentowanych przez nią odłamów społeczeństwa, zmierzająca do realizacji tego programu w państwie przez zdobycie władzy państwowej, jej zdominowanie lub zdobycie istotnego w niej udziału oraz przez jej sprawowanie lub kontrolę i wywieranie wpływu na ważne politycznie decyzje władz publicznych podejmowane w państwie.
muz. skala indonezyjska, 7-stopniowa w obrębie oktawy, niediatoniczna;
pędnik, pędnik okrętowy,
urządzenie przetwarzające energię dowolnego rodzaju na siłę napędzającą statek wodny;
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielane w łuku elektr.;
filoz. w filozofii najbardziej podstawowe powody, dla których jakaś dziedzina rzeczywistości (przedmiotowej lub wewnątrzpodmiotowej) istnieje lub przybiera określoną strukturę.
planety
[gr.],
ciała niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy nie mniejszej niż 1000 km, widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy.
narzędzie roln. stosowane do orki, pośrednie między radłem a pługiem;
miotany na odległość przedmiot (amunicja), przeznaczony do rażenia celu lub wykonania innego zadania — np. zadymienia terenu, rozrzucenia ulotek;
połączenie przedmiotów (np. elementów maszyn) za pomocą gwintów wykonanych bezpośrednio na łączonych elementach (połączenie gwintowe bezpośrednie) lub łączników (połączenie gwintowe pośrednie);
metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
sposób realizacji pomiaru;
kierunek amer. socjologii inspirujący się ideami pragmatyzmu filoz.;
przemiana materii, metabolizm,
całokształt zachodzących w komórkach żywego organizmu reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energetycznych, stanowiący podłoże wszelkich zjawisk biologicznych;
przodowiciowe, grzybopływki przodowiciowe, przodorzęsaki, skoczki akrokontyczne, Hyphochytriomycota, Hyphochytridiomycetes,
dawniej zaliczane do grzybów niższych w królestwie roślin, obecnie stanowią oddzielny typ (gromadę) grzybopodobnych organizmów (z podkrólestwa grzybopływek, grzyby), obejmujący: 1 rząd, 2 rodziny, 7 rodzajów i 24 dotychczas opisanych gat.;
fiz. procesy zachodzące przy bombardowaniu jądra atomowego innym jądrem lub cząstką elementarną;

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia