pośrednie

Encyklopedia PWN

komicje, łac. comitia,
w starożytnym Rzymie zgromadzenie ludu, najwyższa instytucja w państwie, wybierająca urzędników, stanowiąca prawo (głosowanie ustaw) i sądząca w sprawach najwyższych i natury politycznej;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
tworzona za pomocą komputera,
lód otrzymywany przez zamrożenie wody w wytwornicy lodu, w postaci bloków (25–200 kg), płyt, drobnych bryłek (łusek, kostek itp.) lub śniegu
magnaci
[łac. magnatus ‘dostojnik’],
magnateria,
najwyższa warstwa stanu szlacheckiego w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII w., w Królestwie Węgier — XV–XIX w.
maser
[ang. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation],
przyrząd generujący lub wzmacniający spójne fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym.
Mead
[mi:d]
Margaret Wymowa, ur. 16 XII 1901, Filadelfia, zm. 15 XI 1978, Nowy Jork,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej, współtwórczyni szkoły kultury i osobowości (konfiguracjonizmu).
mezofity
[gr. mésos ‘środkowy’, phytón ‘roślina’],
bot. rośliny lądowe żyjące na siedliskach umiarkowanie zaopatrzonych w wodę;
faza stała (zwykle dwu- lub trójskładnikowa), składająca się albo wyłącznie z pierwiastków metalicznych, albo z pierwiastków metalicznych i niemetalicznych, mająca właściwości pośrednie między właściwościami roztworu stałego i typowego związku chem. o wiązaniach jonowych lub kowalencyjnych.
Niegolewski Władysław Maurycy, ur. 12 IX 1819, Włościejewki k. Śremu, zm. 19 III 1885, Poznań,
syn Andrzeja Marcina, liberalno-ziemiański polityk wielkopolski;
związki org. o nietrwałych cząsteczkach z deficytem elektronów przy atomie azotu (azotowe analogi karbenów);
Njarasa, Ejasi,
stanowisko antropologiczne w Tanzanii;
urządzenie elektroniczne przeznaczone do selektywnego odbioru sygnałów niesionych przez fale radiowe (emitowane przez nadajnik radiokomunikacyjny), a także do ich przetwarzania, ewentualnie rejestracji.
urządzenie elektroniczne przeznaczone do odbioru sygnałów telewizyjnych (emitowanych przez telewizyjne stacje nadawcze za pomocą anten nadawczych lub przesyłanych przewodowo w telewizyjnych sieciach przewodowych; telewizja) oraz do przetwarzania ich na obraz, odtwarzany na ekranie kineskopu lub ekranie LCD czy PDP, i na towarzyszący mu dźwięk, odtwarzany za pomocą głośnika (zespołu głośników) bądź słuchawek.
fiz. proces termodynamiczny przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) przez te same stany pośrednie układu i otoczenia.
geod. określone matematycznie sposoby przedstawiania na płaszczyźnie powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego.
oeil-de-boeuf
[öj dö bọ̈f; fr., ‘wole oko’],
arch. małe okno, okrągłe lub owalne, zwykle w ozdobnym obramieniu;
offset
[ang.],
drukowanie offsetowe,
metoda drukowania płaskiego, pośredniego.
chem. dział redoksometrii obejmujący bezpośrednie oznaczanie reduktorów (lub pośrednie utleniaczy) za pomocą miareczkowania mianowanymi roztworami utleniaczy.

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia