pośrednie

Encyklopedia PWN

rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola grawitacyjnego wywołane niejednostajnym ruchem mas (ciał);
feasibility study
[fi:zəbı̣ləti stạdi; ang., ‘studium wykonalności’],
część business planu, profesjonalna ocena wykonalności przedsięwzięcia;
fermentacja
[łac.],
enzymatyczne procesy stopniowego rozkładu związków organicznych przebiegające bez udziału tlenu, w których reakcje oksydoredukcyjne dostarczają energii w postaci ATP (substratowa fosforylacja);
filamenty
[łac.],
nitkowate, białkowe struktury wchodzące w skład szkieletu komórki (cytoszkielet);
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
fotograwiura
[gr.-fr.],
heliograwiura,
poligr. technika wykonywania form wklęsłodrukowych (wklęsłodruk) metodami fotochemicznymi.
metoda badania krótko żyjących produktów pośrednich, tworzących się w reakcjach fotochemicznych;
glissando
[fr. glissade ‘ślizganie się’],
muz. płynne przejście od jednego dźwięku do innego;
grupy gwiazd w Galaktyce o jednakowych cechach kinematycznych i jednakowym rozmieszczeniu przestrzennym;
grupy gwiazd o jednakowym składzie chemicznym i zbliżonym wieku;
austr. rasa koni wyhodowana w XIX w., pochodząca od pierwotnych koni alpejskich, spokrewniona z końmi huculskimi i bośniackimi oraz czystej krwi arabskimi;
wszelkie pozostałości różnych przejawów życia i działania człowieka w przeszłości, będące odbiciem procesu dziejowego i jako takie — faktami historycznymi;
holometabolia
[gr. hólos ‘cały’, metabolḗ ‘przemiana’],
holometamorfoza, przeobrażenie zupełne,
przemiana larwy owada w postać dojrzałą (imago) przez pośrednie stadium poczwarki;
hydronadtlenki, wodoronadtlenki,
związki organiczne o cząsteczkach zawierających grupę hydroksynadtlenkową, o wzorze ogólnym ROOH, gdzie R — alkil lub aryloalkil;
inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’,‘rozum’],
socjol. w 1. połowie XIX w. na Zachodzie nazwa wykształconych, oświeconych, „postępowych” grup społecznych; obecnie termin używany w literaturze naukowej, publicystyce i mowie potocznej w wielu różnych, aczkolwiek pokrewnych znaczeniach na określenie warstwy ludzi wykształconych, zajmujących się zawodowo pracą umysłową; w najszerszym znaczeniu inteligencję utożsamia się z kategorią pracowników umysłowych; w węższym znaczeniu termin ten służył nierzadko jako określenie elit, które w warunkach zacofanych i niedemokratycznych społeczeństw środkowej i wschodniej Europy w XIX w. osiągnęły najwyższy poziom kulturalny, artykułowały potrzeby społeczne i sprawowały swego rodzaju duchowe przywództwo (lub do tego pretendowały).
biol. organellum zawierające główny zasób informacji genetycznej (ok. 99%) zakodowanej w DNA chromatyny (pozostała część informacji jest zawarta w DNA mitochondriów oraz plastydów roślin i fotoautotroficznych Protista).
kabel
[fr. < łac.],
wyrób przem. służący do przewodzenia prądu elektr. (k. elektryczny) lub prowadzenia fali świetlnej (k. optyczny);
kalkulacja
[łac. calculatio ‘obliczenie’],
obliczanie kosztów przypadających na tzw. jednostkę kalkulacyjną; część rachunkowości.
karbeny
[łac. carbo ‘węgiel’],
elektrycznie obojętne, nietrwałe związki dwuwartościowego węgla, dirodniki o wzorze ogólnym R2C:, gdzie R — atomy wodoru lub fluorowca, a także różnorodne grupy org.;
ketonokwasy i aldehydokwasy, kwasy oksokarboksylowe, oksokwasy,
związki org., których cząsteczki zawierają grupę karboksylową –COOH i karbonylową =CO;

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

koszty pośrednie «nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów»
wybory pośrednie, dwustopniowe «wybory, w których głosowanie odbywa się w dwóch etapach, czyli najpierw wybierana jest grupa elektorów, którzy później spomiędzy siebie wyłaniają elektów»
pośredni
1. «niedotyczący czegoś bezpośrednio»
2. «w porównaniu z dwiema rzeczami, dwoma zjawiskami itp.: mający niektóre cechy wspólne im obu»
3. «mający charakter przejściowy, znajdujący się między dwoma etapami, elementami, stopniami jakiegoś procesu, zjawiska, jakiejś struktury itp.»

• pośrednio
dowód nie wprost, dowód pośredni, dowód apagogiczny «dowód polegający na wykazaniu, że zaprzeczenie tezy prowadzi do wniosku sprzecznego z założeniem bądź też z jakimś twierdzeniem prawdziwym»
liryka pośrednia «liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją»
podatek pośredni «podatek nakładany na przedmioty spożycia, czynności obrotu i wymiany, płacony przez nabywcę»
rzut wolny pośredni «w piłce nożnej: rzut, w którym przed zdobyciem bramki piłka musi być zagrana przez co najmniej dwóch zawodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia